Organisation

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen arbetar cirka 150 anställda som utgörs av forskare, lärare samt teknisk och administrativ personal.

 

Institutionen leds av institutionsstyrelsen (IS) som per delegation av fakultetstyrelsen beslutar om anställnings- och befodringsärenden av forskare, institutionens organisation, utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå och forskning.

Institutionsstyrelsen består av representanter för studenter, doktorander, lärare, forskare och administrativ personal. Institutionsstyrelsen kan delegera ärenden till prefekten eller särskilt utskott/organ om det inte är av sådan art att beslutet bör fattas av institutionsstyrelsen i dess helhet.

Prefekten får sin beslutanderätt per delegation av Dekanus (ordförande i fakultetsnämnden) samt i vissa fall av IS. Prefekten har arbetsgivaransvar och ansvar för institutionens ekonomi samt lokaler och säkerhet. Till sin hjälp har prefekten en biträdande prefekt med ansvar för studentärenden och en ställföreträdande prefekt som träder in vid prefektens bortavaro.

Institutionen är uppdelad i fyra avdelningar som leds av
avdelningsföreståndare för barn- och ungdomsvetenskap,
avdelningsföreståndare för förskoledidaktik,
föreståndare för Centrum för barnkulturforskning och
administrativ chef för den teknisk administrativa avdelningen.

Studierektorer har på delegation av Institutionsstyrelsen ansvar för samordning, planering och uppföljning av frågor som rör utbilding på grund- och avancerad nivå samt vissa student- och personalärenden.

För varje utbildningsprogram finns en programansvarig som har det övergripande ansvaret för utveckling och utvärdering av programmet.

 

Ledamöter

Ordinarie

 • Mats Börjesson, prefekt
 • Anne-Li Lindgren, ställföreträdande prefekt
 • Malena Janson, Föreståndare CBK
 • Anna-Lena Ljusberg, lärare/forskare
 • Anna Åhlund, lärare/forskare
 • David Cardell, lärare/forskare
 • Bodil Lagerås, teknisk-administrativ personal
 • Linda Fridén Syrjäpalo, doktorand
 • Vaccant, student

Suppleanter

 • Tanja Joelsson, lärare/forskare, gruppsuppleant
 • Mie Josefson, lärare/forskare, gruppsuppleant
 • Adrian Thomasson, lärare/forskare, gruppsuppleant
 • Ylva Carlsdotter, teknisk-administrativ personal
 • Johanna Wallin, doktorand

För tillgång till institutionsstyrelsens kallelser och protokoll kontakta institutionsstyrelsens sekreterare My Bodell, e-post: my.bodell@buv.su.se

 

Institutionen har en administrativ avdelning som hanterar administration av alla utbildningar, studievägledning, kommunikation, ekonomi, personaladministration, registratur och diarieföring, arkiv samt vaktmästeri.

Administrativ chef

Administrativ chef är föreståndare och ansvarar för teknisk-administrativ (TA) personal samt ansvarar för tjänstefördelning av TA-personal.

Gabriella Wingård, e-post: gabriella.wingard@buv.su.se

Ekonomi- och personaladministration

Budget, bokslut, ekonomiska prognoser, fakturor, utlägg, förordnanden, timanställningar, lärarlån, beställning av nycklar/passerkort, sjukskrivningar, semester, kvitton på friskvård/läkarvård/läkemedel m.m.

Ekonomiansvarig:

Gabriella Wingård, e-post: gabriella.wingard@buv.su.se

Institutionstekniker

Vaktmästare, posthantering, data- och systemansvarig (DSA), teknisk utrustning och utlåning, med mera.

E-post: institutionstekniker@buv.su.se

Kommunikation och webb

E-post: info@buv.su.se

Registrator, diarieföring

E-post: registrator@buv.su.se

Arkivvårdare

E-post: pia.aasa@buv.su.se

Utbildningsadministration

Om du har allmänna frågor om våra utbildningar är du välkommen att kontakta studentexpeditionen via e-post: studentexpedition@buv.su.se

Vid mer specifika frågor om kurser och registrering, intyg med mera vänligen kontakta:

Utbildningsadministratörer

Studievägledare vid BUV

Du hittar även information om kurser och program samt kontakpersoner via kurssidor.

 

 

 

Arbetsmiljöarbete

Stockholms universitet arbetar för att skapa en attraktiv, hälsobefrämjande arbetsplats och därmed också säkra en långsiktig effektiv verksamhet.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen följer Stockholms universitets uppsatta mål om att vara en modern arbetsplats som ska präglas av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö, vilket kräver en ständig utveckling till verksamhetens och människors olika behov.

En god psykosocial arbetsmiljö utvecklar kreativitet, påverkar gynnsamt hälsan och skapar förutsättningar för ett gott arbetsresultat. En ökad öppenhet och ett tillåtande klimat skapar möjlighet för medarbetare och studenter till större delaktighet och påverkan i arbetet.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete bygger på fyra grundstenar;

 • undersökning av arbetsförhållanderna
 • bedömning av risker
 • genomförande av åtgärder
 • uppföljning av resultat

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor. Rådet har löpande möten under året och tar bland annat fram förslag till arbetsmiljöplan varje år, och följer upp föregående års arbetsmiljöplan.

Rådet tar även fram förslag till handlingsplan för studenters lika rättigheter och möjligheter.

Rådet består av följande representanter:

Rådet behandlar frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön på institutionen vilket innefattar frågor om ledarskap, arbetsplatskultur, introduktion till nyanställda, delaktighet och engagemang, personalmöten, planeringssamtal, internkommunikation, kompetensutveckling, jämställdhet, jämlikhet samt rehabilitering samt lika villkor.

Rådet jobbar också med den fysiska arbetsmiljön som består av institutionens lokaler (till exempel belysning, ventilation, möblering och buller), säkerhet, miljöfrågor och barnsäkerhet.

Miljöfrågor som är relaterade till att Stockholms universitet är miljöcertifierat enligt ISO1400 och EMAS hanteras av institutionens miljörepresentant, se under miljöarbete och miljöhandlingsplan nedan.

Det är prefekten som är ytterst ansvarig för institutionens hela verksamhet och därmed även arbetsmiljön och arbetet med att förbättra den.

Arbetsmiljöombud

Institutionen har två arbetsmiljöombud som bevakar den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Nuvarande arbetsmiljöombud är:

Åsa Bartholdsson, e-post: asa.bartholdsson@buv.su.se
(Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, FUFF) och

Antonio Rodriguez, e-post: antonio.rodriguez@buv.su.se
(Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap, BUVA).

E-post: skyddsombud@buv.su.se

Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet på BUV

Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen HT2021-VT2022 (82 Kb)

Läs mer om arbetsmiljöarbete vid Stockholms universitet

Stockholms universitets arbetsmiljö- och lika villkorspolicy

Arbetsmiljö och hälsa, Regelboken vid Stockholms universitet

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor vid Stockholms universitet

Arbetsmiljö och lika villkor, Medarbetarwebben Stockholms universitet

 

Miljöarbete och miljöhandlingsplan

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har vi systematiskt miljöarbete som utgår från Stockholms universitets miljöpolicy. Stockholms universitet är miljöcertifierade sedan år 2014 och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågor och att miljöhänsyn är en del i universitetets och institutionens vardagliga arbete.

Stockholms universitets miljöpolicy

Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan. Universitetet ska också förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar utveckling samt skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna vid universitetet och i det omgivande samhället.

Läs mer om vad certifieringen innebär i Stockholms universitets miljöpolicy

Kontakt

Om du har frågor om institutionens miljöarbete eller synpunkter och förslag på miljöförbättrande åtgäder, vänligen kontakta institutionens miljörepresentant My Bodell.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen arbetar systematiskt med att minska verksamhetens miljöpåverkan enligt universitetets miljöriktlinjer och det är prefekten som är ytterst ansvarig för att institutionen följer dessa riktlinjer. Institutionens har en miljörepresentant som arbetar utifrån en miljöhandlingsplan (se nedan) som beslutas av institutionsstyrelsen.

Exempel på miljömål som institutionen arbetar med:

 • effektivisera institutionens energianvändning
 • minska på resandet genom att öka andelen resfria möten och öka graden av miljövänliga resor i arbetet
 • ställa miljökrav vid upphandling och inköp, när så är möjligt
 • ge alla medarbetare en god kunskapsgrund, förståelse och motivation för hur man på bästa sätt kan bidra till att minska institutionens miljöbelastning
 • minska institutionens pappersförbrukning, så långt det är möjligt
 • samt öka graden av källsorterat avfall och minska produktion av avfall så mycket som möjligt.

Fokus på vårt miljöarbete för 2022 är att minska antalet flygresor som personal vid institutionen gör i tjänsten jämfört med år 2019. Även att säkerställa att återvinning av papper är möjligt för alla kontorsrum i institutionens lokaler är ett mål under året. 

Årligen sker en uppföljning och redovisning av hur institutionen arbetat och uppnått de uppsatta målen.

Miljöhandlingsplan vid BUV 2022 (89 Kb)

Vad du kan göra som student

Du som student kan bidra i miljöarbetet genom att:

 • sortera ditt avfall på någon av universitetets källsorteringsstationer.
 • hjälpa till att släcka belysning och stänga av elektrisk appartur.
 • välja att cykla eller promenera till och från universitetet
 • minska dina pappersutskrifter.
 • använd termosmugg istället för engångmugg.

Vill du engagera dig i miljöarbetet kan du bli studentledamot i Miljörådet? Kontakta Studentkåren för information.

Vad du kan göra som medarbetare

Miljöarbetet är beroende av att medarbetare är delaktiga. Detta för att vi ska nå våra miljömål och därigenom minska påverkan på miljön. Exempel på vad du som medarbetare kan tänka på i det dagliga arbetet är:

 • Använda energisparläga på datorn och stänga av den helt vid arbetsdagens slut
 • Hålla resfria möten om möjligt eller följa resepolicyn (se nedan)
 • Minska förbrukningen av kopieringspapper
 • Källsortera
 • Släcka lampor när du inte vistas i lokalen
 • Som lärare - integrera miljötänk i utbildningen
 • Återanvända kontorsmaterial som går att använda igen

Det finns möjlighet att källsortera ditt avfall på institutionen. I studentpentryt på plan 1 och i personalköken på plan 3 och 4 finns olika kärl för sortering av avfall som plast, matavfall, papper, glas, metall och för returflaskor och burkar.

I kopieringsutrymmen finns återvinningskärl för kartong, returpapper, metall och sorterbart.

Läs mer i vår  Anvisning om källsortering vid BUV (37 Kb)

Universitetets tjänsteresor har en betydande miljöpåverkan. Därför att det viktigt att du som medarbetare tar miljöhänsyn vid resa.

Tips på hur du kan resa mer miljövänligt och resfria möten

Ladda din elbil

Medarbetare, studenter och besökare som reser med elbil till och från universitetet kan självklart ladda bilen på Frescati universitetsområde. Det finns totalt tio el-laddstolpar att tillgå. Två stycken utanför NPQ-huset och fyra på Kräftriket samt fyra på Södra husets parkeringen vid Studenthuset. För att kunna använda laddstolparna behöver man bara betala parkeringsavgift. Egen sladd kan pluggas in.

På denna sida