Under utbildningen

Här hittar du sånt som är bra att känna till när du kommit ingång med dina studier på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Som t ex dina rättigheter och skyldigheter som student, ansökan och hantering av olika studentärenden, studentinflytande och verksamhetsförlagd utbildning.

För dig som precis har börjat en kurs eller ett program eller för dig som redan studerat flera terminer. Här har vi samlat information som är viktig att känna till och som kan underlätta din studietid hos oss.

 

Föreläsningssalar och studieplatser

Institutionen har nyrenoverade och studentvänliga lokaler med god tillgång till studieplatser, grupprum och studentpentry med möjlighet att värma medhavd mat. Det finns även tillgång till dator och utskriftautomater på plan ett. Lokalerna är till stor del handikappanpassade och det finns parkeringsplatser i anslutning till byggnaden.

Institutionens lärosalar, grupprum och studieplatser

Det finns även gott om studieplatser på övriga campus och på universitetsbiblioteket.

Studieplatser och grupprum på Frescati och Albano universitetsområde

Studieplatser och grupprum på Stockholms universitetsbibliotek

 

Kurssidor med scheman

I Stockholms universitets utbildningskatalog har varje kurs en egen sida med information. På kurssidan hittar du schema, kursplan, kursbeskrivning och litteraturlista. Där finns även kontaktuppgifter till utbildningsadministratör och kursansvarig lärare.

Sök på kurskod eller kursnamn i utbildningskatalogen.

Hitta din kurssida här

Här hittar du kurssidor för kursen Sociala relationer som ingår i den utbildingsvetenskapliga kärnan och som ges inom alla lärarprogram.

Kurs inom Grundlärarprogrammet, F-3 och 4-6

Sociala relationer i skolan 7,5 hp - delkurs inom kursen Eleven i skolan, 22,5 hp (UCG38K)

Kurs inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Sociala relationer i skolan, 5 hp - delkurs 2 inom kursen Eleven i skolan, 15 hp (UCA40K)

Kurser inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Sociala relationer i skolan och läraren som ledare: ULV, 7,5 hp (UB30UU)

Kurs inom Vidarutbildning av Lärare (VAL) mot grundlärar- eller ämneslärarexamen

Sociala relationer i skolan: VAL, 7,5 hp (UB10VU)

Kurs inom Ämneslärarprogrammet

Sociala relationer i skolan 7,5 hp - delkurs inom kursen Eleven i skolan 22,5 hp för ämneslärare (UCG41K)

Här hittar du kurssidor för kurser som ges på BUV och som ingår i utbildningen Utländska lärares vidareutbildning (ULV) för dig som läser till ämneslärare eller grundlärare.

Sociala relationer i skolan och läraren som ledare: ULV (UB30UU), 7,5 hp

Att vara lärare i Sverige II - Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I - ULV (UB55UU) 5,5 hp

Kurssidor för kurser inom Lärarprogrammet, för dig som antogs senast vårterminen 2011 samt antagna till Vidareutbildning av Lärare (VAL).

Allmänna utbildningsområdet (AUO), block 2

Individens utveckling och socialisation (UB201A), 7,5 hp

Allmänna utbildningsområdet (AUO), block 3

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i ämnet barn- och ungdomsvetenskap (UB304A), 15 hp, 50%

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i ämnet barn- och ungdomsvetenskap - kurs inom VAL-projektet (UB01VU), 15 hp, 50%

 

 

Studiegångar inom program

När du läser ett program vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen följer du en särskild studiegång. Dina kurser ges vid flera olika institutioner och du läser dem i en viss ordning. I din studiegång kan du se vilka kurser du läser varje termin.

 

Rättigheter och skyldigheter som student

Som student på Stockholms universitet har du rättigheter men också skyldigheter som regleras i lagar och förordningar samt i universitetets egna föreskrifter.

Du kan ansöka om dispens från förkunskapskrav för fristående kurser samt kurser som ingår i ett program. Det är studierektor som bedömer och beviljar dispenser. Dispens från behörighetskrav ges i undantagsfall och därför gäller att i möjligaste mån göra om examinationer för att uppnå behörighet.

Ansöka om dispens från behörighetskrav till kurs

 

Att fuska och plagiera är inte tillåtet och är något som universitetet ser mycket allvarligt på. Misstanke om fusk utreds först av institutionen. Om institutionen bedömer att det finns en grundad misstanke om fusk anmäler institutionen ärendet vidare till rektor, som i sin tur kan överlämna ärendet till universitetets Disciplinnämnd. Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader.

Mer om vad som gäller vid fusk, plagiat och disciplinärende

Vid Stockholms universitet ska en bra arbets- och studiemiljö vara en självklarhet. Alla studenter och anställda ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vi arbetar också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Kränkande särbehandling, trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier är oacceptabla och ska inte förekomma.

Hantering av diskriminering och kränkningar vid institutionen

Jämlikhet och lika villkor vid Stockholms universitet

Om du tycker att betyget på din examination är felaktigt har du rätt att begära omprövning eller rättelse.

Läs mer om begäran om omprövning av betyg

 

Varje undervisningssituation är avsedd och organiserad endast för de studenter som är antagna och registrerade på kursen. Undervisningens krav på studenters fulla uppmärksamhet och medverkan gör att medföljande barn är olämpligt. Det råder därför ingen rättighet för studenter att ta med barn till en undervisningssituation.

Policybeslutet gällande barns närvaro i undervisningen har fattats av Institutionsstyrelsen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, där lärarkollegiet, administration och BUVs studentråd är representerade.

Arbets- och studiemiljö vid Stockholms universitet

Grupparbeten är en vanlig form i undervisningen men det kan ibland vara svårt att få det att fungera för alla på ett bra sätt.

Institutionens riktlinjer för bra fungerande grupparbeten

Om du vill avbryta dina studier innan du slutfört kursen eller programmet ska du meddela studieavbrott till institutionen. Du bör meddela avbrott så fort som möjligt, avbrottet börjar gälla från den dag anmälan inkommer till institutionen. Om du bara vill göra ett tillfälligt uppehåll i dina studier ska du istället ansöka om studieuppehåll i det fall du har ett giltigt skäl för detta. I annat fall sker återupptag av studier i mån av plats.

Mer om studieavbrott

Om du behöver göra uppehåll i dina studier för en eller flera terminer ska du ansöka om studieuppehåll vid institutionen. Du kan ansöka om studieuppehåll för längst två terminer i taget. Du måste ha ett giltigt skäl för att beviljas studieuppehåll.

Läs mer om studieuppehåll

 

Du som är behov av särskilt pedagogiskt stöd under dina studier behöver ansöka om stöd via Studentavdelningen på Stockholms universitet. Bifoga ditt intyg/utredning om varaktig funktionsnedsättning från till exempel läkare, psykolog, dyslexiutrening eller logoped.

Hur du ansöker om stöd och anpassningar vid Stockholms universitet

Här kan du läsa om vad som händer när du har ansökt om särskilt pedagogisk stöd, vilka stöd som erbjuds vid institutionen och workshops för mer information och tips.

Särskilt pedagogisk stöd vid institutionen

När du är antagen och har påbörjat en utbildning kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig tidigare studier, eller i vissa fall även yrkeserfarenhet, som motsvarar eller överlappar innehållet i den kurs som du ska studera.

Läs mer om hur du ansöker om tillgodoräknande

Föreläsningar är upphovsrättsligt skyddade och får inte spridas utan tillstånd. Även om det vid Stockholms universitet inte införts något generellt förbud mot bild- eller ljudupptagning bör du fråga läraren innan du filmar, fotar eller gör ljudupptagningar under en föreläsning.

Vad som gäller vid inspelning och spridning av föreläsningar och seminarier

När du vill återuppta dina studier igen efter ett uppehåll måste du anmäla det genom att skicka in en blankett till institutionen.

Hur du meddelar återupptag av studier efter uppehåll

 

Studentinflytande

Som student kan du vara med och påverka din utbildning och studiemiljö samt arbeta för ökad jämlikhet och jämställdhet för studenter eller ordna studiesociala aktiviteter. Som samlande organisation för studenter finns Stockholms universitets studentkår (SUS).

På institutionsnivå finns studentråd och doktorandråd för forskarstudenter. Det finns även flertalet studentföreningar som är kopplade till fakultet eller utbildning.

BUVs studentråd

BUVs doktorandråd

Stockholms universitets studentkår (SUS)

Mer om kårföreningar, fakultetsföreningar och studentliv

Föreningen lärarstudenterna är en ämnesförening för alla lärarstudenter vid Stockholms universitet. De anordnar olika aktiviteter samt representerar lärarstudenter med föreningens fana vid akademiska och studentikosa högtider.

foreningenlararstudenterna.se

Du som ska handleda studenter ute på VFU-platsen har en mycket viktig roll i studentens lärande och professionsutveckling. Inför ditt uppdrag rekommenderar vi att du går någon av våra handledarkurser. Det är ett sätt bli mer insatt i vad rollen som handledare innebär och vad som förväntas av dig men också en möjlighet till personlig och professionell utveckling för din egen del.

Läs mer om att bli handledare inom verksamhetsförlagd utbildning

 

Skriva uppsats

När du läser ett av våra lärarprogram eller magister- eller masterprogram kommer du att få skriva ett självständigt arbete om 15 hp eller 30 hp i slutet av din utbildning. Du som läser kursen Barnkultur III kommer också skriva ett självständigt arbete om 15 hp.

När du gör din uppsats vid BUV ska du använda en uppsatsmall som är anpassad för institutionen och din utbildning.

Uppsatsmallar anpassade för BUV

Inom våra lärarprogram är det regel att man skriver det självständiga arbetet i par. Om du av särskilda skäl vill skriva enskilt kan du ansöka om det.

Ansöka om att skriva självständigt arbete enskilt

Att skriva uppsats kan vara svårt i början då det är en ovan process för de flesta den första gången. Du ska kunna formulera en vetenskaplig fråga och sedan välja en relevant metod att undersöka den på. Du ska också kunna koppla till tidigare forskning och söka fram relevanta vetenskapliga artiklar om ditt ämne och sedan kunna referera dem på rätt sätt in din uppsats. Att kunna behärska det akademiska språket och formalia kan också vara ovant i början. Som tur är kan du få råd och stöd både via Språkverkstaden och universitetsbiblioteket. Här är några nyttiga sidor att besöka innan du börjar med din uppsats:

Så skriver du uppsats 

Sök vetenskapliga artiklar

Referera utan att plagiera

Guide till akademiskt skrivande 

 

Referensguider vid institutionen

Inom respektive ämne vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen används olika referenshanteringssystem som visar hur man skriver referenser i vetenskapliga texter och rapporter (APA och Harvard).

Referensguide för ämnena barn- och ungdomsvetenskap, fritidshemspedagogik och barnkultur.

Guide till referenshanteringssystemet APA

Referensguide för ämnet förskoledidaktik enligt Harvardsystemet

Guide till Harvardsystemet via Högskolan i Borås

Du kan också ta hjälp av ett referenshanteringsprogram för att organisera och infoga dina referenser i en text.

Universitetsbibliotekets tips om referenshanteringsprogram

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU-handledare och student under ett handledningssamtal, Sturebyskolan 2019. Foto: Jens O. Lasthein

I alla lärarprogram ingår kurser i VFU, där praktik och teori knyts samman. VFU innebär att du får pröva läraryrket i praktiken på en förskola, skola eller fritidshem under handledning av en erfaren lärare i verksamheten. VFU-kurser har du återkommande under utbildningen. Därmed utvecklar du stegvis dina praktiska kunskaper i takt med att du lär dig mer teoretiska kunskaper.

Allt du behöver veta om VFU

 

Kontakt

Om du har allmänna studieadministrativa frågor är du välkommen att kontakta institutionens studentexpedition.

Om du vill ha hjälp med studieplanering, särskilt pedagogisk stöd eller frågor om karriär efter avslutad utbildning är du välkommen att kontakta vår studie- och karriärvägledning.

Studentexpedition
Studentexpedition Centrum för barnkulturforskning (CBK)
På denna sida