Läs mer om uppdraget i vår tidigare artikel "Initiativ inför kommande direktiv i forskningspropositionen".

En styrka och en förutsättning är att samarbeta och därför vill vi ha kontakt med forskarna vid universitetet

Sabina Anderberg, projektledare vid Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling.
Sabina Anderberg, projektledare vid Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling.

Sabina Anderberg, projektledare på Stockholms universitetsbibliotek, förbereder tillsammans med övriga deltagare i forskningsdataprojektet vid Stockholms universitet inför Inför EU-kommissionens, regeringens och Vetenskapsrådets riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information.

– För vår arbetsgrupp och våra förberedelser är det viktigt att få en dialog med våra forskare vid universitetet. Vi utgår från forskarnas behov, utmaningar och specifika förutsättningar eftersom lagring av forskningsdata givet skiljer sig åt mellan olika discipliner.

Förberedelserna berör många olika kompetenser inom universitetet. Jag är projektledare för forskningsdataprojektet. Vi samarbetar med representanter inom kärnverksamheten Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området samt stödverksamheten inom Universitetsförvaltningen - Avdelningen för forskarstöd, Avdelningen för lednings- och planeringsstöd, Tekniska avdelningen samt IT-avdelningen.

Universitetsbiblioteket och Sektionen för arkiv och registratur har ett stort gemensamt ansvar för att samordna våra kompetenser vad gäller tillgängliggörande och lagring/arkiveringsansvar tillsammans med IT.

Kontakta mig så berättar jag mer om arbetet med lagring av forskningsdata och hur vi kan samordna och utveckla vårt gemensamma arbete.

Testa våra system för lagring av forskningsdata

Det finns flera system där du som forskare kan lagra din forskningsdata. Idag samarbetar universitetet med Figshare och Zenodo.

Vi vill vara väl förberedda och vår ambition är att vara redo med en sömlös stödverksamhet för våra forskare

– Arbetsgruppen förbereder sig genom att arbeta fram ett förslag på en strategisk plan för en infrastruktur för hur vi ska tillgängliggöra, lagra och administrera forskningsdata utifrån de lagar och förordningar vi har att förhålla oss till, systemstöd att tillgå, IT-säkerhet, arkiveringsansvar och forskarnas behov.

I det pågående arbetet kartlägger och förbereder vi oss inför kommande utmaningar. Vi testar och jämför olika plattformar för lagring av forskningsdata. Vi omvärldsbevakar och har gjort flera studiebesök för att ta reda på hur andra lärosäten arbetar, både inom och utanför Sverige.

Vi följer diskussionerna nationellt och internationellt. Bland annat deltog vi som enda svenska universitetsbibliotek på EU-kommissionen Open Science konferens 4-5 april i Amsterdam. Vi deltar även i flera lärosätesnätverk som arbetar med liknande förberedelser.

Inför hösten

– I höst deltar vi i ett nationellt forskningsdataprojekt tillsammans med åtta andra lärosäten, på initiativ av Svensk Nationell Datatjänst (SND). Syftet med projektet är att bibliotek, arkiv och IT vid lärosäten tillsammans med SND ska utveckla en modell som kan möta behov och utmaningar som vi kommer att ställas inför i samband med de ökade kraven på tillgängliggörande och långtidsbevarande av digitala forskningsdata.

Mina förhoppningar inför hösten är att det i forskningspropositionen skall ges tydliga direktiv för Vetenskapsrådets och Kungliga bibliotekets roll och ansvar, och att det blir tydligt formulerat vilket ansvar lärosätena ska ha och vilka nationella mål och riktlinjer vi ska följa. Det krävs ett tydligt uppdrag även till lärosätena för att dessa ska kunna prioritera frågan.

Det krävs även ett förändrat meriteringssystem som stimulerar och uppmuntrar forskarna att publicera med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata.

Jag tror att det är mycket viktigt att lärosätena går samman i de delar vi kan för att med gemensam kompetens bygga en stabil och resurseffektiv nationell forskningsstödjande infrastruktur. Jag ser fram emot ett inspirerande och gott samarbete med alla de forskningsstödjande verksamheterna inom universitetsförvaltningen och kontakterna med forskarna vid Stockholms universitet.