ENKÄTLÄNK


Det var den 30 juni 2018 som svenska lärosäten, myndigheter och forskningsinstitutioner genom bibliotekskonsortiet Bibsam sade upp avtalet med Elsevier. Elsevier har inte kunnat tillmötesgå Bibsamkonsortiets krav om

  • omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare som är affilierade till konsortiets deltagande organisationer;
  • läsrättigheter till Elseviers 1900 tidskrifter för deltagande organisationer; samt
  • en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång.

Hur har du påverkats av detta?

Nu har ett halvår gått sedan tillgången på Elsevier-material begränsats och på uppdrag av Kungliga biblioteket har Bibsams styrgrupp tillsatt en utvärderingsgrupp för att utvärdera uppsägningens konsekvenser för forskare, deltagande organisationer och konsortiet som helhet. De har formulerat följande enkät som går att besvara senast 1 februari.

ENKÄTLÄNK

ENKÄTEN BESTÅR AV 12 FRÅGOR OCH VÄNTAS TA 5 MINUTER.

Eftersom enkäten är anonym måste du svara på alla frågor direkt, det går inte att spara och sedan återkomma till enkäten.

Enkäten riktar sig till dig som är forskare och forskarstuderande vid Stockholms universitet.

Utvärderingen ska ligga till grund för fortsatta förhandlingar med Elsevier och andra förlag. Underlaget ska också kunna användas i strategiska diskussioner med lärosätesledningar, forskningsfinansiärer och företrädare från utbildningsdepartementet kring framtida affärsmodeller för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Enkäten kommer vara öppen till och med 19-02-01. Resultaten kommer därefter analyseras för att sedan, tillsammans med annat insamlat material, ingå i en rapport som kommer i juni 2019. Rapporten väntas bli en vetenskaplig publikation.

Deltagande är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Alla enkätsvar behandlas konfidentiellt. Bara utvärderingsgruppen kommer ha tillgång till dina enkätsvar.

För frågor kontakta Lisa Olsson på Kungliga biblioteket.