Lisbeth Söderqvist (Vetenskapsrådet). Foto: Eva Högström.
Lisbeth Söderqvist (Vetenskapsrådet). Foto: Eva Högström.

På konferensen Mötesplats Open Access (moa2016) i april kommer Lisbeth Söderqvist och Jonas Gurell från Vetenskapsrådet att berätta om vad som är på gång hos dem.

Hur skulle ni själva beskriva innehållet i ert föredrag?

- Vetenskapsrådets arbete kring open access berör flera av myndighetens frågor. Detta föredrag kommer att ge en snabb överblick över våra pågående och planerade aktiviteter som har relevans för open access.

En av dessa involverar ett Nordforsk-finansierat projekt med målet att ta fram en samnordisk lista över auktoriserade sakkunniggranskade publikationskanaler. Huruvida en sådan lista också kan användas för att göra nordiska open access-bedömningar av publikationskanaler kommer diskuteras.

Varför ska man besöka MOA2016 och lyssna på just ert föredrag? Vem är den främsta målgruppen som ni vill nå?

- De frågor vi tar upp berör forskarsamhället i stort, forskarna själva, universitetsbibliotek men även förlag och tidskrifter. Många av konferensens deltagare representerar biblioteken, som på flera lärosäten utgör ett kunskapscentrum för frågor om open access.

Om vi kan nå biblioteken med ny information är mycket därför vunnet. Förhoppningsvis tycker också biblioteken att det är intressant att känna till Vetenskapsrådets pågående och planerade aktiviteter.

Varför är det viktigt för er att prata om detta?

- Att sprida sina forskningsresultat är av yttersta vikt för såväl universiteten och högskolorna som för den enskilda forskaren. Samtidigt är publicering ett sätt för forskare att meritera sig och det senare nämnda blir ofta styrande för valet av publiceringskanal. Hur kan vi lösa den motsättning som finns mellan största möjliga spridning å ena sidan och meritering å den andra är en fråga som alla inblandade aktörer behöver diskutera gemensamt.

Vetenskapsrådet är en central aktör för utvecklingen av open access i Sverige och i den rollen behöver vi ha en dialog med andra intressenter om aktuella möjligheter men också om eventuella begränsningar. Genom att presentera de pågående och planerade aktiviteterna på Vetenskapsrådet hoppas vi kunna få värdefulla synpunkter från ett i högsta grad kompetent auditorium!

Mötesplats Open Access 26 - 27 april i Aula Magna vid Stockholms universitet

Läs mer om Mötesplats Open Access här. Sista anmälningsdag är 5 april.