Detta uppdrag underlättas av att forskningsresultat publiceras öppet tillgängligt, framförallt via Open Access.

Detta är den tredje artikeln i vår serie "Lär dig mer om Open Access".

Finansiärernas riktlinjer för Open Access

Vetenskapsrådet införde 2010 en regel om att forskning som finansieras av deras medel ska tillgängliggöras i öppna publiceringskanaler inom sex månader från publiceringsdatum.

Det finns liknande riktlinjer för forskning som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, FORTE samt flera av Wallenbergstiftelserna och många fler.

Förslag till nationella riktlinjer för Open Access

Vetenskapsrådet utredde frågan om nationella riktlinjer under 2014, som nu överlämnats till regeringen. Förslaget innebär krav på att resultatet av all statligt finansierad forskning ska tillgängliggöras med CC-BY-licens utan karantänperiod (dvs. med Gold Open Access).

Kravet föreslogs införas för tidskriftsartiklar år 2015 och för böcker och forskningsdata år 2020, men nu verkar det som om kravet kommer gälla från 2017 för tidskriftsartiklar och för böcker och forskningsdata 2025.

CC-BY-licens

Från och med 2017 kommer det vara ett krav att öppen publicering sker med en så kallad CC-BY-licens. De uppdaterade riktlinjerna syftar till att öka möjligheter för spridning av forskningsresultat och att dessa kan återanvändas och byggas vidare på med hjälp av digital teknik (så kallad "text and data mining").

Licensieringen av öppet material finns till för att skydda författaren mot plagiering och annan otillåten användning på ett liknande sätt som copyright-skyddat material. Författaren behåller rätten till sitt eget arbete med en CC-BY-licens.

Läs mer om CC-BY här.