Mängden inköpsförslag ger en uppskattning av hur mycket arbete Stockholms universitetsbibliotek har lagt ned på en fakultet, institution eller profession. Under 2015 gjordes 5437 direkta inköpsförslag av 1355 unika förslagsställare. Dessa har nu analyserats för att se hur representativa de är för bibliotekets primära användare, vilket är den största djupanalysen av inköpsförslag som biblioteket hittills har gjort.

Det är intressant att notera att universitetets studenter endast står för 25 procent av inköpsförslagen. Utöver de direkta inköpsförslagen omvandlade biblioteket även 778 fjärrlåneförfrågningar till inköpsförslag under samma år.

Ett förslag betyder inte alltid att det blir ett förvärv av önskad bok eller databas. Varje inköpsförslag bedöms av de medarbetare som arbetar med förvärv utifrån de riktlinjer som anges i aktuell medieplan. Stockholms universitetsbibliotek är dock generellt frikostiga i sina inköp för att underlätta forskarnas arbete och tillgodose deras behov.

46 procent ger endast ett förslag

Cirka hälften av de som gav inköpsförslag, 46 procent, gav endast ett förslag under ett år. Den aktiva förslagsställaren gav i genomsnitt fyra inköpsförslag. Den enskilda användare som gett flest inköpsförslag har dock gett hela 201 förslag under ett och samma år.

Då några få individer ger väldigt många inköpsförslag är det av intresse att biblioteket kontaktar dem för att ha en dialog om hur de använder sig av inköpt litteratur. Vi vill få en bättre förståelse för i vilket sammanhang litteraturen används och säkerställa att funktionen med inköpsförslag fungerar som det är tänkt.

I detta diagram har vi slagit samman de olika titlarna till mer övergripande funktioner. Till "allmänheten" hör: alumn, privatperson och annat universitet. Till "administration och servicefunktioner" hör: administration/teknisk personal och bibliotekspersonal. Till "övriga anställda & forskare" hör: studierektor, professor emeritus, professor, prefekt/prodekan, postdoktor, lärare/adjunkt, lektor, forskare, filosofie doktor och amanuens.
Se figur 4 i rapporten för skarpare bild. I detta diagram har vi slagit samman de olika titlarna till mer övergripande funktioner. Till "allmänheten" hör: alumn, privatperson och annat universitet. Till "administration och servicefunktioner" hör: administration/teknisk personal och bibliotekspersonal. Till "övriga anställda & forskare" hör: studierektor, professor emeritus, professor, prefekt/prodekan, postdoktor, lärare/adjunkt, lektor, forskare, filosofie doktor och amanuens.

 

Humanistiska fakulteten skickar flest inköpsförslag

Humanistiska fakulteten inom Stockholms universitet är mest aktiv med att föreslå inköp. Vi noterar att vissa institutioner är aktiva med att ge inköpsförslag, medan andra ger ett fåtal eller inga alls.

Bristen på inköpsförslag från en institution är dock inte likvärdigt med att instuitionen inte använder sig av bibliotekets tjänster. Det kan istället betyda att biblioteket redan har ett stort relevant utbud för målgruppen, så att de inte har behov av att efterfråga ny litteratur.

Det betyder inte heller att biblioteket inte köper eller prenumererar på litteratur till målgruppen. En stor mängd e-böcker köps in baserat på användningsstatistik via PDA- och EBS-modeller för e-boksplattformar. En stor mängd e-böcker, tidskrifter och databaser tillgängliggörs även via avtal inom Bibsamkonsortiet.

Läs hela rapporten

Läs mer om metoden och processen för inköpsförslag i rapporten Analys av inköpsförslagen vid användarstyrt förvärv av böcker & databaser vid Stockholms universitet (1903 Kb) (Diarienummer SU525-1.9-0071-16 ). 

I rapporten berättar vi mer om hur fördelningen ser ut mellan olika yrkestitlar/akademiska titlar, om spridningen av andelen inköpsförslag per förslagsställare samt hur fördelningen ser ut mellan fakulteter och institutioner.

Faktaruta

Sedan 2013 ämnesbevakar inte bibliotekarierna på Stockholms universitetsbibliotek i syfte att bygga samlingar inom respektive ämnesområde. Universitetsbibliotekets förvärv av böcker, tidskrifter och databaser baseras istället till stor del på inköpsförslag och användandet av medieresurser.

Alla anställda, forskare och studenter vid Stockholms universitet kan föreslå ett inköp genom att på bibliotekets webbsida logga in på ”Mina sidor” och fylla i ett formulär. Under 2015 tog biblioteket även emot inköpsförslag från allmänheten, vilket vi senare har avstått från att göra för att kunna fokusera på vår primära målgrupp. Under 2016 slogs fjärrlånsformuläret ihop med inköpsformuläret till ett gemensamt beställningsformulär.