arXiv är en öppen publiceringstjänst för vetenskapliga artiklar inom framför allt fysik, astronomi och astrofysik samt matematik, men även datavetenskap, kvantitativ biologi och statistik. Artiklarna (så kallade preprints eller e-prints) läggs upp före publicering, fritt tillgängliga för vem som helst att läsa. Många blir senare granskade och antagna som tidskriftsartiklar.

arXiv startade redan 1991 och drivs av Cornell University Library. Idag är arXiv en viktig kommunikationsresurs inom nämnda vetenskapsområden och användningen ökar för varje år. 2015 skickades 105 000 artiklar in och det gjordes 139 miljoner nedladdningar från arXiv. Stockholms universitets forskare och studenter hör till de främsta användarna av tjänsten (drygt 42 000 nedladdningar 2015). 

Biblioteket har nu gått med i arXiv’s medlemskapsprogram och bidrar därmed ekonomiskt till tjänstens fortsatta drift och utveckling.

Här når du arXiv