För sammanläggningsavhandlingar publicerar vi endast kappan. För rapporter och skrifter krävs oftast att du även bifogar ett exemplar för skanning.

För att biblioteket ska kunna publicera verket i DiVA måste du (författaren) skriva under ett avtal. Efter beställning av skanning, skickar vi avtalet till dig för underskrift. Avtalet skickar du sedan tillbaka till biblioteket i bifogat svarskuvert. Du kan läsa avtalstexten här nedanför. Kontakta sub_digitisering@su.se om du vill veta mer.

Avtal för publicering av verk i elektronisk form

§1. Avtalets syfte och omfattning
Genom detta avtal upplåter Författaren till Biblioteket rätten att tillgängliggöra Verket i elektronisk form via en av Biblioteket vald publiceringsplattform för att göra Verket fritt tillgängligt för allmänheten. Denna rätt är icke-exklusiv, vilket innebär att Författaren kan upplåta samma rätt åt någon annan, dock utan möjlighet att avtala bort Bibliotekets rätt.

§2 Definitioner  
Med elektronisk form omfattas samtliga nuvarande och framtida elektroniska format.
Med tillgängliggörande avses att Verket görs tillgängligt genom digital överföring trådbundet eller trådlöst, exempelvis genom nedladdning av datafil eller streaming.

§3 Författarens förpliktelser  
Författaren är pliktig att försäkra sig om att alla rättigheter knutna till Verket som inte är Författarens egna, till exempel omslagsbild, fotografier, kartor etc., kan publiceras i elektronisk form och på de villkor som avtalet stadgar. Bryter Författaren på ett väsentligt sätt mot avtalets bestämmelser, äger Biblioteket rätt att kräva omedelbar rättelse och/eller häva avtalet och omedelbart avsluta tillgängliggörandet av Verket. För det fall Författaren vill häva avtalet skall det ske skriftligen

§4 Bibliotekets förpliktelser
Biblioteket är pliktigt att publicera Verket via den av Biblioteket valda publiceringsplattformen inom två (2) månader räknat från den dag då Verket kommit Biblioteket tillhanda i publiceringsbar form. Fullgör Biblioteket inte denna förpliktelse äger Författaren rätt att häva avtalet.

§5 Honorar
Eftersom tillgängliggörandet av Verket inte genererar något överskott för Biblioteket, utgår heller inget honorar till Författaren.

§6 Upplåtelsens omfattning i tiden
Avtalet gäller tillsvidare.

Här hittar du information om digitalisering och beställning av material från Stockholms universitetsbibliotek.

 

Tillbaka till toppen