Vad innebär DORA för universitet och forskare?

Enligt DORA bör forskningsinstitutioner ta större ansvar för att tydliggöra kriterier för anställning och befordran av forskare. Det är viktigt att universiteten noterar att värdet av ett vetenskapligt arbete (t.ex. en artikel eller ett bokkapitel) inte bara är det som kan mätas i antal citeringar eller i en enskild tidskrifts tillskrivna prestige. Forskningsinstitutioner ska även tydliggöra värdet av alla typer av forskningskommunikation oavsett format och ämnesområde. Information som ligger till grund för beslut ska komma från flera källor i kombination med kvalitativa bedömningar.

Forskare har också ett ansvar för att förändra systemet enligt DORA. Här läggs vikt vid att enskilda forskare som erkänner och/eller skriver under DORA bidrar till att förändra gällande praktiker när det gäller forskningsutvärdering, t.ex. genom att i bedömningskommittéer göra kvalitativa granskningar av ansökningar och inte bara se till citeringsstatistik eller tidskrifters Impact Factor. Forskare uppmanas också att ta ansvar för att korrekt citera primärkällor i sina arbeten och att vara kritiska när det gäller användning av statistik för att bedöma forskningens kvalitet. 


Vad händer med DORA på Stockholms universitet?

Ett första steg att gå över till utvärderingsmodeller som baseras på DORA-principerna är att rektor har skrivit under deklarationen för hela universitetet. Det är fakultetsledningarna som beslutar om vilken typ av forskningsutvärdering som ska göras och hur ofta.