Universitetsiblioteket har ansvar för att samla in data och skapa dessa analyser. Vi utvecklar också mätmetoderna i takt med den digitala utvecklingen.

Snabbval

Vad är bibliometri?

Begreppet bibliometri beskriver det kvantitativa studiet av vetenskapliga publikationer. Med utgångspunkt i det som forskare publicerar studeras kunskapsproduktion och kunskapsanvändning i högre utbildning.

Tillbaka till toppen

Tillämpning av bibliometri

Bibliometriska mått används ibland för att utvärdera forskningens genomslag på olika sätt. Data från bibliometriska mätningar används också för att jämföra olika lärosäten eller ämnesområden med varandra.

Traditionellt handlar bibliometri om att mäta citeringar till publicerade forskningsartiklar. Detta görs med information från databaser som indexerar ett urval av tidskriftsartiklar, och ibland bokserier.

Detta innebär att måttet inte är heltäckande för alla publiceringskanaler forskare använder sig av, men det anses ändå säga något om forskningens genomslagskraft globalt sett.

Den mest använda databasen för att mäta citeringar är Web of Science, och det är från denna som den årliga mätningen av Journal Impact Factor kommer. Det finns också en databas som heter SCOPUS som går att använda vid citeringsanalyser.

Alla användare på Stockholms universitet har tillgång till dessa databaser om de är inloggade via bibliotekets webbsida. Du kan läsa mer om de olika mätverktygen här.

Tillbaka till toppen

Bibliometri vid Stockholms universitet

Vid Stockolms universitet görs bibliometriska analyser av hur många artiklar som publiceras av forskare med viss regelbundenhet eller på begäran från en speciell enhet. Ibland mäts också citeringsgrad per artikel.

Publiceringsfrekvens för hela universitetet är inkluderat i universitetets årsredovisning, men andra analyser av t.ex. citeringar eller sampublicering mellan lärosäten görs vid behov och på beställning. Läs mer om de analyser som tidigare gjorts.

Tillbaka till toppen