Open access är den internationella och allmänt vedertagna termen som beskriver öppen tillgång till digital information, ofta i samband med vetenskaplig publicering. Open access betyder fri tillgång till information och beskriver möjligheten att sprida denna vidare till tredje part på olika sätt.

Det har visat sig att det som publiceras med open access sprids fortare och citeras oftare. Öppen tillgång till forskningsresultat skapar också möjligheter till en rättvisare fördelning av informationsresurser globalt.

För dig som vill veta mer om hur open access fungerar, kan vi rekommendera vår artikelserie i ämnet. Du kan också se på detta korta videoklipp (på engelska) om filosofin bakom öppen tillgång till vetenskap

 

 

Snabbval

Universitetets riktlinjer för open access

Vid Stockholms universitet finns det sedan 2007 en policy om att forskare "i möjligaste mån deponerar en kopia av varje publicerad vetenskaplig artikel i universitetets digitala arkiv" (Rektorsbeslut 2006-0609, Dnr SU 301-1350-05).

Universitetet undertecknade samma år även den så kallade ”Berlindeklarationen” – The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Forskare vid Stockholms universitet rekommenderas att publicera arbeten i tidskrifter som erbjuder open access till originalversionen av artiklar, men detta är inte ett krav.

Tillbaka till toppen

Nationella riktlinjer

Vetenskapsrådet införde 2010 en regel om att forskning som finansieras av deras medel ska tillgängliggöras i öppna publiceringskanaler inom sex månader från publiceringsdatum. För forskare som har bidrag inom utbildningsvetenskap (U) eller humaniora och samhälle (HS) gäller tillgängliggörande inom tolv månader.

Tillbaka till toppen

Varianter av Open Access

Publicering med open access kan ske via olika kanaler och kan ibland innebära en publiceringsavgift.

Parallellpublicering

Parallellpublicering, eller Green Open Access, syftar på publicering av artiklar eller bokkapitel i olika typer av öppna databaser. Detta innebär att en artikel eller ett kapitel tillgängliggörs som ett förstadie (eller manusversion) till den slutgiltiga versionen som publicerats via ett förlag.

På Stockholms universitet används DiVA-databasen för detta ändamål. Versionen får oftast inte publiceras förrän efter en karantänperiod (så kallad "embargo time"). Tidsperioden för karantänen bestäms av förlaget som publicerar originalversionen. Vetenskapsrådet kräver dock att karantänen inte varar längre än sex månader. Läs mer om detta under rubriken Parallellpublicering.

Gold Open Access

Gold Open Access är artiklar, böcker eller bokkapitel som publiceras med en CC-BY-licens i originalversion på nätet, det vill säga utan karantänperiod. Denna typ av open access kan ofta innebära att förlaget tar ut en publiceringsavgift av varierande storlek.

Det går att ansöka om medel för att täcka avgiften genom de flesta svenska och europeiska forskningsfinansiärer. Många förlag och tidskrifter erbjuder idag författaren att själv välja att betala för open access  till sin artikel i en annars prenumererad tidskrift. Detta kallas för Hybrid Open Access, och ger samma rättigheter som Gold Open Access.

Tillbaka till toppen

Finansiering av Open Access

Det är upp till respektive författare att själv avgöra vilken typ av finansiering som är lämplig vid varje publiceringstillfälle med Gold eller Hybrid Open Access.

Forskare vid Stockholms universitet har tillgång till Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd, som kan ge råd och tips om olika typer av forskningsfinansiärer och deras ansökningsförfaranden. Tänk på att planera ansökan om medel i förväg för att inte riskera försening av publiceringsdatumet.

Universitetsbiblioteket har även förhandlat avtal med ett antal förlag där publiceringsavgifterna finansieras central eller rabatteras.

Tillbaka till toppen

Författarens rättigheter

För att säkerställa att upphovsrättsinnehavarens rättigheter tas till vara vid publicering med open access, används en speciell publiceringslicens som utfärdas av den internationella organisationen Creative Commons.

Licensen har sex olika nivåer som styr hur verket ska citeras samt hur den som hittar och använder informationen kan dela med sig av den till andra. Det centrala för alla versioner av licensen är att författaren alltid behåller den fulla upphovsrätten till sitt material, dvs. att alltid ha rätt att omnämnas som upphovsrättsinnehavare oavsett spridningskanal.

Publicering med ett traditionellt copyright-avtal innebär oftast att upphovsrättsinnehavaren överlåter de ekonomiska rättigheterna samt rättigheter till spridning av verket till förlaget. Läs mer om detta under rubriken Upphovsrätt.

Tillbaka till toppen