Kommunikation om forskning är nästan lika viktigt som forskningen i sig. Det är först när resultaten jämförs med andra resultat som det går att avgöra om och hur de kan komma andra till nytta. Läs mer om:

Generella publiceringsråd (på engelska) från Think. Check. Submit. on Vimeo.

Registrera all textproduktion i DiVA

Universitetets egna analyser enligt norska modellen bygger främst på data ur DiVA. Registreringen ger goda förutsättningar för att de bibliometriska analyser som görs blir korrekta. Registrera dig i DiVA här enligt de regler som finns. Även du som är pensionerad forskare kan registrera dina arbeten i DiVA under din tidigare institution. Det bidrar till bättre analyser.

Det kan finnas flera ställen där du bör registrera publikationer. Se till att registrera enligt reglerna som finns, oavsett form.

Tillbaka till toppen

Om mätning och rankning

Mätningar och rankningar bygger på data och ett felstavat namn kan göra att din publicering inte räknas. Ange namn, institutionstillhörighet och affiliering på ett enhetligt sätt vid kontakt med tidskrifter, förlag, konferenser och andra intressenter.

Tillbaka till toppen

Registrera ett ORCID

Registrera gärna ett ORCID (Open Researcher and Contributor ID) för att all din information ska kunna sparas på ett enda ställe. Det underlättar att särskilja dig från andra forskare med snarlika namn och gör att det går att ladda upp en fullständig publikationslista.

Läs mer om vad det innebär att skaffa ett ORCiD för dig som forskare här.

Den som söker forskningsmedel i Prisma måste använda sig av ett ORCID som permanent referens. Du som är pensionerad forskare och publicerar din forskning kan affiliera dig med din gamla institution. Det kan ge ett tydligt utfall i bibliometriska analyser.

Tillbaka till toppen

Välj publikationskanaler aktivt och strategiskt

Kontrollera tidskriftens policy för sakkunniggranskning (peer-review)

Ofta framgår det av tidskriftens webbplats att artiklar granskas och hur det går till. Kontrollera också att listan med personer som ingår i redaktionen och redaktionsrådet verkar vara rimlig. Det är dessa personer som ska göra bedömningen av granskningsprocessen.

Kontrollera gärna att tidskriften inte förekommer i listor som visar frekvent tillbakadragande av artiklar och att publiceringsavgiften är rimlig för den tjänst du får som författare

Det är viktigt att sakkunniggranskningen är dokumenterad och håller den standard som utlovats. Tidskrifter som publicerar open access bör vara listade i Directory of Open Access Journals (DOAJ), eller andra typer av auktoritetslistor med kvalitetskontroll. Kampanjen Think, Check, Submit (se även videoklipp ovan) ger tips om kontrollfrågor att ställa när du utvärderar en tidigare okänd publiceringskanal.

Det kan vara en fördel om publiceringskanalen är registrerad som medlem i Committee of Publication Ethics (COPE). De upprättar internationella riktlinjer för granskningsprocesser och god publiceringspraktik. Retraction Watch  är en källa som bevakar och rapporterar om publikationer som dragits tillbaka från publicering, pga. forskningsfusk eller oetiskt publiceringsförfarande. 

Kontrollera att förlag och tidskrifter finns med i det norska registret över trovärdiga publiceringskanaler.

Nivåerna i listan är avgörande för analyser om din institution använder dessa för medelstilldelning.

Kontrollera tidskriftens spridning i olika databaser och hur läsekretsen ser ut

I många ämnen ska tidskriften helst ha en hög Impact Factor eller vara indexerad i SCOPUS. Indexering i Web of Science är också viktigt. Bokserier kan numera indexeras för att följa upp räckvidden.

Kontrollera vilka andra databaser som indexerar tidskriften

Detta brukar framgå av tidskriftens webbplats under rubriken "Abstracting & Indexing". Andra stora databaser som är viktiga är sådana som sprider information till bibliotek och lärosäten, till exempel EBSCOHost. Att tidskriften eller bokserien finns med i välkända databaser betyder ofta att den uppfyller vissa kriterier som är viktiga för att säkerställa kvaliteten på redaktionella processer.

Håll också koll på att tidskriften finns med i listor över viktiga ämnesspecifika databaser.

Välj om möjligt open access i enlighet med universitetets policy

En open access-tidskrift bör publicera artiklar med DOI-nummer, ha ett ISSN, samt tillhandahålla författaravtal med tydlig licensinformation. Även om det ännu inte påverkar utfallet i bibliometriska analyser, ger OA-publicering bevisat större spridning åt din forskning.

Tillbaka till toppen

Publicera internationellt för större spridning

Publicerar du på engelska får du en större internationell spridning

De flesta tillgängliga verktyg för att analysera citeringar innehåller till största delen engelskspråkig produktion. Internationella publiceringskanaler kan också bidra till att din forskning når läsare som annars inte skulle hitta resultaten.

Publicerar du till största delen på svenska bör du säkerställa att det finns permanenta digitala länkar till materialet, och registrera ditt arbete i DiVA

Det är ofta svårt att få översatt litteratur publicerad, framförallt för att det kan innebära kostnader för licensiering av materialet.

Att publicera med open access underlättar översättning av materialet till andra språk

Det kan på så vis säkerställa att andra kan ta till sig resultaten även om du föredrar att skriva på svenska. Dock är det viktigt att materialet förses med en ordentlig licens enligt Creative Commons-principen.

Tillbaka till toppen

Sampublicera med andra

Artiklar med flera författare får generellt fler citeringar. Samarbete med andra forskare kan öka produktionen. Att sampublicera kan också innebära att du får del av statusmarkörer från en annan forskare eller institution.

Tillbaka till toppen

Avhandlingar

Avhandlingar räknas inte som böcker eller bokserier i bibliometriska mätningar, men det gör däremot de artiklar som ingår i en sammanläggningsavhandling. En avhandling i form av en monografi räknas inte som en sakkunniggranskad vetenskaplig text på samma sätt som artiklar i tidskrifter eller granskade bokserier.

Avhandlingar ingår oftast inte när systematiska sökningar i ämnesdatabaser görs. En stor internationell spridning av en avhandling är därför ovanligt, även när den är skriven på engelska.

Om du vill publicera din avhandling som en vanlig bok med ett förlag, får du räkna med att skriva om den och eventuellt skicka materialet på ytterligare granskning för att texten ska bli mer tilltalande för en större publik. Avhandlingen måste dock ändå registreras och göras fritt tillgänglig i DiVA i sitt originalformat.

Tillbaka till toppen