Om centrumet

Centrum för barnkulturforskning erbjuder en unik utbildning i ämnet barnkultur men arbetar också med att främja och stärka kunskapsutvecklingen inom barnkulturområdet på andra sätt. Centrumet arrangerar öppna föreläsningar, sammanför forskare i tvärvetenskapliga nätverk och medverkar i en rad samverkansprojekt.

Centrum för barnkulturforskning (CBK) grundades 1980 och är sedan januari 2008 knutet till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) vid samhällsvetenskaplig fakultet.

 

Utbildning

Studenter på campus Frescati
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

På Centrum för barnkulturforskning ges en unik utbildning i ämnet barnkultur. Här finns kurser och program på både grund- och avancerad nivå, på hel- och halvfart och på campus likväl som på distans.

Är du intresserad av kultur för barn, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur? Då är ämnet barnkultur något för dig! Synen på barn och barndom förändras och vad som anses vara bra och nyttigt för barn förändras likaså. Vilken kultur som produceras och presenteras för barn beror till stor del på vilken barnsyn som är rådande och vilka normer som finns i samhället. Detta kommer vara några av utgångspunkterna för dina studier i ämnet barnkultur.

Läs mer om ämnet och våra utbildningar i utbildningskatalogen:

Ämnet barnkultur

Vill du läsa barnkultur våren 2023?

Läs mer här!

 

Är du student på Centrum för barnkulturforskning och har frågor som rör dina studier?

På Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webb hittar du information om att studera med funktionshinder, studieavbrott, tillgodoräknanden, rättigheter och skyldigheter med mera.

Barn- och ungdoms vetenskapliga institutionen/Under utbildningen

Vill du komma i kontakt med Centrum för barnkulturforsknings studentexpedition, studievägledare eller lärare, vänligen se vår kontaktsida.

Kontakt

 

Centrum för barnkulturforskning har en unik och betydelsefull plats inom den högre utbildningen genom sin uppgift som mötesplats för forskare från olika discipliner och universitet/högskolor. CBK har inte någon egen forskarutbildning men flera barnkulturstudenter har gått vidare till forskarstudier i närliggande ämnen såsom Barn- och ungdomsvetenskap.

Forskare knutna till Centrum för barnkulturforskning bedriver forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, filmvetenskap med mera men också i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Läs mer om våra medarbetare och deras forskningsprojekt under rubriken kontakt.

 

Ett av Centrum för barnkulturforsknings viktigaste uppdrag är att sprida kunskap om barnkulturforskning till det omgivande samhället. Detta samverkansuppdrag möjliggörs tack vare en rad samarbeten med aktörer på barnkulturfältet. Ett exempel är Mötesplats barnkultur, ett samarbete med länskonsulenterna i Region Stockholm och Teater Tre. Vi erbjuder även uppdragsutbildningar och föreläsningar.

En röd fördragen teaterridå
Foto: Rostislav Zatonskiy/Mostphotos

Kontakta oss gärna om du har förslag, frågor eller till diskutera idéer.

Läs mer om våra samarbeten

 

Varje år sedan 1984 anordnar vi ett tvärvetenskapligt barnkultursymposium. Symposierna är gratis, öppna för alla som känner sig lockade och pågår som regel i tre dagar.

2022 presenterades ett symposium uppdelat på två delar under rubriken "'Det är vi som bestämmer!' – barnkultur, makt och motstånd". Del 1 genomfördes i form av en livesändning i mars och den 2 september ägde del två rum i Aula Magna vid Stockholms universitet.

 

Skriftserie

Många skrifter från Centrum för barnkulturforskning utspridda
Skrifter från Centrum för barnkulturforskning

Centrum för barnkulturforskning har sedan 1981 gett en serie skrifter. Många av skrifterna är dokumentationer över de årligen återkommande barnkultursymposierna och består av artiklar författade av föreläsare från symposierna. Skriftserien är ett spännande sätt att få syn på vad som genom åren varit relevanta och aktuella teman inom barnkulturen och barnkulturforskningen.

Läs mer och beställ

 

Sedan 2003 har man kunna läsa till magisternivå i ämnet barnkultur vid Centrum för barnkulturforskning. Det är den enda magisterutbildningen i barnkultur som finns i Sverige.

I Diva-portal finns en stor del av de magisteruppsatser som skrivits i ämnet att läsa i fulltext. Där finns spännande uppsatser som behandlar vitt skilda ämnen som barns upplevelser av Youtube, att involvera barn i produktion av appar, maskulinitetsnormer i ungdomsteater, sjukhusclowner, danskonst för bebisar och mycket mycket mer. Varmt välkommen att botanisera i arkivet:

Magisteruppsatser i barnkultur

 

Centrum för barnkulturforksning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur. Föreståndare från start var Gunnar Berefelt, professor i konstvetenskap, som 1998 efterträddes av Karin Helander, professor i teatervetenskap. Sedan 2020 är fil.dr. Malena Janson föreståndare.

CBK är unikt i Sverige i denna genomgående och kontinuerliga strävan att knyta samman utbildning i barnkultur med tvärvetenskaplig forskning och nätverksarbete på i första hand nationell men också internationell, och framför allt nordisk, nivå. Detta sker genom kurser, genom skapande och upprätthållande av nätverk för barnkulturforskare inom SU och mellan forskare från andra institutioner och högskolor i Sverige och Norden samt genom symposier, öppna föreläsningar och CBKs skriftserie och annan samverkan.

Den allra första skriften: Bulletin om barnkulturforskning från 1983
Den allra första skriften: Bulletin om barnkulturforskning från 1983 av Gunnar Berefelt.

Tidigare föreståndare

Docent Magnus Öhrn, juli 2016-2019

Fil.dr. Ylva Ågren (tf), januari-juni 2016

Fil.dr. Eva Söderberg, 2015

Professor Karin Helander, 1998-2015

Professor Gunnar Berefelt, 1980-1997

 

Styrelsen för Centrum för barnkulturforskningbestår av:

Ordförande: Malena Janson, föreståndare, universitetslektor

Ledamöter: Universitetslektor Anna Lund, Sociologiska institutionen, med suppleant David Cardell.

Professor Karin Helander, Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademin, med suppleant docent Anna Sofia Rossholm, Institutionen för mediestudier, enheten för filmvetenskap.

Professor Elina Druker, Institutionen för kultur och estetik, med suppleant universitetslektor och docent Helena Hörnfeldt, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Elin Norquist, VD för Cirkus Cirkör, med suppleant Nina Andersson Tallec, Region Stockholm. 

Därutöver ingår prefekten eller annan forskningsföreträdare för Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i styrelsen samt även en representant för den administrativa personalen vid centrumet och två studenter.

 

På denna sida