Medeltidsseminariet: Du sköna nya urbana värld

Seminarium

Datum: måndag 3 oktober 2022

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: D900 och zoom

Du sköna nya urbana värld: Framväxten av en urban identitet i högmedeltidens Europa (ca 1000–1300) Peter Carelli, Arkeologerna, Statens historiska museer

Medeltidsseminariet presenterar Peter Carelli, Arkeologerna, Statens historiska museer

Måndagen den 3 oktober i D900 och via zoom. Länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69017309348

 

Abstract

En mycket stark urbaniseringsvåg präglade hela Västeuropa under perioden 1000–1300. Många äldre städer fick nytt liv, och hundratals städer nygrundades. Inom städerna utvecklades en livsform som i flera avseenden skilde sig från landsbygdens liv. Detta ledde till konceptuella förändringar som utmynnade i ett kollektivt medvetande om stadslivets existens och särart. Den urbana självmedvetenheten utvecklades efter hand till en specifikt urban identitet vars syfte var att förena stadsborna, oavsett deras sociala eller ekonomiska ställning eller grupptillhörighet, och att skapa en känsla av urban delaktighet och samhörighet. Följden blev att städerna och deras befolkningar framträdde som en ny och kraftfull aktörsgrupp inom samhällslivet, och snart strävade den efter både inflytande och politisk autonomitet. Den högmedeltida urbana identitetsprocessen kan utläsas ur olika typer av historiska källor, men låter sig även studeras utifrån materiella lämningar, såsom förekomsten av stadsmurar, mynt med urban ikonografi, stadssigill samt kommunpalats och rådhus.


Peter Carelli är docent i historisk arkeologi och verksam som arkeolog/anbudskoordinator vid Arkeologerna, Statens historiska museer, Stockholm.