Styrelsen består av nio ledamöter. En ordförande som utses av rektor efter samråd med prorektor och de två vicerektorerna, tre ledamöter utsedda av Områdesnämnden för humanvetenskap, två ledamöter utsedda av Områdesnämnden för naturvetenskap, en professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet, två studentrepresentanter från Stockholms universitets studentkår. Därutöver har Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) rätt att utse varsin en representant med närvaro- och yttranderätt. Två företrädare för personalorganisationerna har också närvaro- och yttranderätt.

CeUL:s styrelse och kontaktuppgifter

Ordförande

Clas Hättestrand, Avdelningen för planering och ledningsstöd

Ledamöter från Områdesnämnden för humanvetenskap

Bengt Novén, Institutionen för franska italienska och klassiska språk
Marie Sandström, Juridiska institutionen
Annika Ullman, Insitutionen för pedagogisk och didaktik

Ledamöter från Områdesnämnden för naturvetenskap

Tom Britton, Matematiska institutionen
Helle Skånes, Institutionen för naturgeografi

Professor i högskolepedagogik

Max Scheja, IPD

Ledamöter från Stockholms universitets studentkår

David Rynell Åhlén, SUS

Anna Paulsson Hellström, SUS

Ledamot med närvaro- och yttranderätt är CeUL:s föreståndare

Klara Bolander Laksov, IPD

IPD, MND och DSV har rätt att utse en representant vardera med närvaro- och yttranderätt

Maria Andrée, MND
Anna-Lena Kempe, IPD
Teresa Cerratto-Pargman, DSV

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt

Petros Gougoulakis, SACO

IPD utgör kanslifunktion

Karin Christoffersson, sekreterare
Annika Forslund, kommunikatör