Styrelsen består av nio ledamöter. En ordförande som utses av rektor efter samråd med prorektor och de tre vicerektorerna, tre ledamöter utsedda av Områdesnämnden för humanvetenskap, två ledamöter utsedda av Områdesnämnden för naturvetenskap, en professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Om det vid universitetet finns fler än en professor i högskolepedagogik, utses ledamoten av rektor. Två studentrepresentanter från Stockholms universitets studentkår. Därutöver har prefekten för verksamhetens värdinstitution,  Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), eller den av denne utser, närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Två företrädare för personalorganisationerna har också närvaro- och yttranderätt. Styrelsen kan också vid särskilt behov kalla personer med närvaro- och yttranderätt.

CeUL:s styrelse och kontaktuppgifter

Ordförande

Clas Hättestrand, Avdelningen för planering och ledningsstöd

Ledamöter från Områdesnämnden för humanvetenskap

Hans Hayden, Institutionen för kultur och estetik
Katrin Lainpelto, Juridiska institutionen
Magnus Nermo, Sociologiska institutionen

Ledamöter från Områdesnämnden för naturvetenskap

Joakim Edsjö, Fysikum
Mattias Mannervik, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Professor i högskolepedagogik

Max Scheja, IPD

Ledamöter från Stockholms universitets studentkår

Ellinor Rylander (ordinarie ledamot), SUS
Mikaela Nyström (suppleant), SUS

Simon Ringqvist, doktorandrepresentant och ordinarie, SUS

Ledamot med närvaro- och yttranderätt

Carina Carlhed Ydhag, Institutionen för pedagogik och didaktik

Klara Bolander Laksov, CeUL:s föreståndare

Ulf Olsson, CeUL:s bitr. föreståndare

Uno Fors, Institutionen för data- och systemvetenskap

John Airey, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 

Ulrika von Schantz, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt

Petros Gougoulakis, SACO

Anna Nilsson, OFR

IPD utgör kanslifunktion

Karin Christoffersson, sekreterare
Annika Forslund, kommunikatör