Institutioner och lärare lägger ner ett stort arbete när undervisning ska planeras och sedan genomföras. Det finns mycket att vinna på att ägna samma engagemang åt det efterföljande uppföljningsarbetet. Hur gick det? Vilka lärdomar kan vi dra inför nästa läsår? Vad bör vi fortsätta med? Vad kan förbättras?

I ett sådant utvärderingsarbete är studenternas synpunkter så som de framkommer i kursvärderingar alltid ett av flera viktiga perspektiv när en delkurs, kurs eller utbildning ska utvärderas.

Resurser

I Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet (Dnr SU 37-0347-11) behandlas även vad som gäller kursvärdering vid SU.

Kursvärdering för studentinflytande och kvalitetsutveckling
– en antologi med exempel från elva lärosäten

Utgiven av Högskoleverket 2004
Högskoleverkets rapportserie 2004:23 R