När det gäller den synkrona hybridundervisningen så kan man se den ur två olika perspektiv beroende på ambitionsnivå, oplanerad synkron hybridundervisning och planerad synkron hybridundervisning.

Oplanerad synkron hybridundervisning

Den oplanerade synkrona hybridundervisningen innebär att ordinarie undervisning i första hand är planerad till campus, men att läraren erbjuder enstaka studenter att delta på distans eftersom de av olika skäl inte kan närvara i klassrummet. Denna form av synkron hybridundervisning ställer inte alls samma krav på läraren eftersom den kan den ses som en ”nödlösning” som gynnar både läraren och studenten. Studenten behöver inte lämna in komplettering för missad lektion eller vänta till uppsamlingslektion och läraren behöver inte planera extra kurstillfällen eller administrera och bedöma kompletteringsuppgifter. Den oplanerade lösningen kräver inte heller samma tekniska utrustning. Läraren behöver inte nödvändigtvis se distansstudenterna på storbild, utan kanske bara på sin egen dator. Det räcker då egentligen med en enkel kamera, en rumsupptagande mikrofon som tar upp ljud och bild från klassrummet och en högtalare så att deltagarna i klassrummet kan höra distansstudenterna. Enklast är att använda ett konferenssystem för videomöten där alla dessa funktioner finns samlade.

Här följer några konkreta exempel på hur synkron hybridundervisning skulle kunna genomföras utan några större förberedelser med t.ex. ett portabelt konferenssystem.

Exempel 1, Föreläsning med lärare och ett begränsat antal deltagare på distans: Läraktiviteten är i första hand planerad till campus, men några studenter kan av olika skäl inte delta. Läraren använder då sin egen dator för att visa eventuell presentation genom att dela den i Zoom och samtidigt via projektor i klassrummet. Använd ett headset och stå vid din dator under hela föreläsningen, koppla in en extern rumsupptagande mikrofon och placera den i närheten av din dator så att du kan röra dig lite mer eller införskaffa en trådlös ”mygga” för att röra dig helt fritt. Det är dock viktigt att hela tiden vara uppmärksam på om ljudet är bra för deltagarna som deltar på distans, så det kan vara en god idé att starta lektionen med en ”soundcheck” så att du vet hur långt från mikrofonen du kan gå.

Det är också bra att redan i början av lektionen bestämma hur deltagarna ska göra om de har frågor. Ett sätt är att deltagarna som befinner sig i klassrummet räcker upp handen som vanligt och att de deltagare som befinner sig på distans använder chatten i Zoom för att ställa frågor. Det kan då vara en bra idé att utse en moderator bland studenterna som befinner sig på plats, som loggar in i Zoom på sin egen digitala enhet och håller koll på eventuella frågor i chatten och sedan uppmärksammar läraren på det. Om deltagarna på plats ställer en fråga är det viktigt att de studenter som deltar på distans hör vad som sägs. Om mikrofonen inte tar upp ljudet från studenterna i klassrummet måste därför läraren upprepa frågan alternativt lämna över mikrofonen till studenten så att frågan hörs. När studenter som befinner sig på distans får ordet sätter de helt enkelt på sina mikrofoner och ställer sin fråga. Studenterna i klassrummet kommer då höra vad som sägs via högtalaren i klassrummet. Förutom att det är viktigt att alla deltagare hör varandra bra oavsett var de befinner sig, så kan det även vara trevligt för studenterna att se varandra. Det kan därför vara bra att koppla in en extern kamera på stativ i lärardatorn och placera den så att både läraren och studenterna i klassrummet syns i bild. Om studenterna vill se vilka som är med på distans så kan de koppla upp sig till det digitala rummet i Zoom med sina egna digitala enheter och stänga av kamera och mikrofon samt dra ner volymen för att undvika rundgång.

Exempel 2, seminarium med lärare och ett begränsat antal deltagare på plats: Vid ett seminarium vill läraren ibland föra anteckningar på sin egen dator, då kan det vara bra att använda en extra dator som du ansluter en extern kamera och mikrofon till och som loggas in i samma Zoom-rum. Ett annat alternativ är att använda en mobiltelefon eller surfplatta som loggas in i zoomrummet via Zoom-appen och placeras som en extra kamera i klassrummet. Möblera gärna rummet så att kameran ”fångar in” alla deltagare i klassrummet och placera mikrofonen så att alla enkelt kan prata och vara vända mot mikrofonen. Om läraren eller någon av deltagarna ska visa något eller dela en presentation är det enklast om alla deltagare loggar in i Zoom och tar del av presentationen, men det ju även möjligt att läraren eller någon av deltagarna projicerar sin skärm via en projektor i klassrummet. Tänkt dock på att uppmana alla deltagare i rummet att stänga av sina kameror och mikrofoner samt dra ner ljudet på sina enheter för att undvika rundgång (gäller även lärarens egen dator om två datorer används). 

Vid diskussioner ”runt bordet” är det bra om läraren håller koll på handuppräckningar både i klassrummet och digitala handuppräckningar i Zoom för att sedan fördela ordet rättvist. Om alla deltagare på seminariet är uppkopplade mot samma Zoom-rum är det även enkelt att hålla koll på eventuella frågor i chatten eller att använda funktionen för att räcka upp handen.

Exempel 3, gemensam introduktion och grupparbete med deltagare både på plats och på distans: Ibland kanske en lärare vill introducera en läraktivitet i helgrupp för att sedan låta studenterna arbeta vidare med uppgifter i små grupper, för att sedan återsamlas för redovisning i helgrupp igen. Om det är möjligt så bör du i så fall boka grupprum i förväg för de studenter som vill delta på campus och för att undvika trängsel i korridorer och vid allmänna studieplatser. Det enklaste sättet att arbeta med grupparbete i hybrid form är att dela in campusstudenterna för sig i små grupper i grupprum på plats och distansstudenterna för sig i break out-rooms i Zoom. Om du önskar introduktion eller återsamlingar i helgrupp så går det smidigt att lösa genom att alla distansstudenter återgår till ”main room” och att en deltagare från varje grupprum på campus kopplar upp sig mot Zoom och riktar kameran så att hela gruppen syns i bild. Om det är få studenter som deltar på plats går det ju såklart att dela in dem i grupper runt olika bord i samma klassrum, var dock uppmärksam på att det kan skapa rundgång när de kopplar upp sig till Zoom vid helgruppsdiskussioner. Arbete i tvärgrupper där deltagare på plats och på distans blandas i samma grupper ordnas enklast genom att alla deltar på distans från sina egna digitala enheter och delas in i olika break out-rooms.

Planerad synkron hybridundervisning

Den planerade synkrona hybridundervisningen innebär att undervisningen är planerad för flexibelt deltagande redan från början och att studenterna själva kan välja om de vill delta på Campus eller på distans. Denna undervisningsform ställer därför mycket högre krav där du som lärare hela tiden bör sträva efter att uppnå en så likvärdig lektionsupplevelse som möjligt oavsett var studenten befinner sig. Det kräver en del erfarenhet från läraren och kanske även ett förberett och inrett klassrum. Alla deltagare bör t.ex. se, höra och kunna kommunicera med varandra obehindrat oavsett var de befinner sig, vilket kräver en del träning och erfarenhet.

På Stockholms universitet pågår just nu planering och organisation för att förbereda ett antal lokaler för hybridundervisning.

 

Text: Stefan Karlsson, IKT-pedagogiska teamet