Plagiering är ett problem över hela världen och åtgärder för att motverka det har utvecklats i stadig takt sedan millennieskiftet. Lärosätenas lärare och ledningar har insett vilken inverkan digitaliserad text, internet, global kommunikation och allt effektivare sökmotorer har. De här förändringarna har påverkat hur studenter skaffar och använder information vid examination, speciellt vid uppsatser, hemtentor och hemuppgifter. De resurser som finns tillgängliga på svenska och på andra språk, inte minst engelska, möjliggör för studenterna att leta reda på och använda andras arbeten på sätt som tidigare inte varit möjliga.

Att få bukt med plagiering är ett långsiktigt projekt som kräver att olika aktörer vid Stockholms universitet arbetar mot ett gemensamt mål. Det generella syftet är att så långt det är möjligt kvalitetssäkra examinationen genom att säkerställa att arbeten som studenter lämnar in för att få högskolepoäng utgörs av eget arbete och att detta därmed kan betraktas som en pålitlig dokumentation av deras eget lärande. Att motverka plagiering bidrar också till att hela universitetsvärlden stödjer och upprätthåller värdet av akademisk integritet och hederlighet.

Handbok för att motverka plagiering

En viktig resurs är handboken

 

"Att motverka plagiering - En handbok för lärare vid Stockholms universitet".

Handboken bygger på en text som den internationella plagiarism-experten Jude Carroll skrev för KTH:s räkning (Carroll & Zetterling, 2009). Hennes text har sedan översatts och bearbetats för att bättre passa de förutsättningar som gäller vid Stockholms universitet. Texten är också faktagranskad av handläggare för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

Handboken finns att beställa från Centrum för universitetslärarutbildning.

Andra resurser

  • Stockholms universitets textmatchningsverktyg Urkund Urkund är universitetets textmatchningsverktyg för att upptäcka plagiering samt identifiera om det kan vara föremål för misstanke om fusk. Verktyget kan användas fritt av alla lärare och forskare som är kopplade till universitetet.
  • Stockholms universitets Studie- och språkverkstad Studie- och språkverkstaden erbjuder service till studenter som är inskrivna vid Stockholms universitet. Ger bl.a. seminarium för studenter om strategier för att undvika plagiat och tips om hur man skriver med egna ord.
  • Stockholms universitetsbibliotek Webbaserade självstudiekurser i informationssökning och vetenskaplig informationshantering. 
  • Refero – antiplagieringsguiden Biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet har tagit fram Refero som är ett webbaserat läromedel utvecklat för att hjälpa studenter inom akademisk utbildning att förstå vad plagiering innebär och ge tips på hur man ska kunna undvika det.