Projektets övergripande mål är att sätta de generiska färdigheter som studenterna får inom institutionens utbildningar på agendan i diskussioner, kursutveckling och examination. Projektet har tre syften:

  • Kartläggning av inslag av olika generiska färdigheter i utbildningar och kurser på Kulturgeografiska institutionen, dels HF:s färdigheter, dels generiska färdigheter som ej finns angivna i HF.
  • Diskussion i lärarkollegiet kring vilka generiska färdigheter institutionen önskar att studenterna har efter avslutad utbildning, och hur de färdigheter som finns angivna i HF täcks in dagsläget.
  • Kursutveckling för att träna och examinera studenterna i de generiska färdigheterna som identifierats under förra punkten.
Johan Berg
Johan Berg

I samband med Bologna-arbetet 2006-2007 diskuterades generiska färdigheter i samband med att kurser utvecklades och anpassades. Olika moment och kurser i institutionens utbildningar skulle ges ansvar för att täcka in olika generiska färdigheter. Efter att Bologna sjösattes 2007 har de flesta kurser gjorts om och kontrollen över de generiska färdigheterna och studenternas faktiska träning i dessa är bristfällig dagsläget. De generiska färdigheternas roll för studenters kompetens efter avslutad utbildning har inte heller diskuterats samlat sedan Bologna-arbetet. Dessutom har en stor del av lärarkollegiet bytts ut sedan dess. Det är alltså hög tid att åter ta ett samlat grepp kring detta.

Projektet kommer att medföra en pedagogisk diskussion vid institutionen och flera pedagogiska seminarier kring projektet kommer att genomföras. Projektet knyter an till diskussion kring pedagogisk grundsyn som skall prägla institutionens verksamhet de kommande åren, där de genriska färdigheterna är viktiga för institutionens utbildningar. Vidare knyter projektet an till frågan om progression, genom att en progression gällande träning i generiska färdigheter är en del av målsättningen med projektet och att det skall leda till utveckling och reformering av kursplaner för institutionens utbildningar.

Pedagogisk ambassadör/projekledare är Johan Berg universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen.