DEEP har från de två institutionerna som sammanslogs 2013 ”ärvt” ett stort undervisningsåtagande med både en stark involvering i grundutbildningen och ett stort antal påbyggnadskurser på olika nivåer. Det har emellertid visat sig att det i många fall behövs en revidering av kursinnehållet för att skapa en tydligare progression mellan grundkurser och de olika nivåerna av påbyggnadskurser, samt att få bort eventuella överlapp mellan olika kursers innehåll. Dessutom har vi sett att vissa kursers examinationsform är utformade på ett sådant sätt att de riskerar att inte reflektera kursens läromål. Vårt mål med detta projekt är följaktligen att genom en genomgående behovsanalys, med efterföljande revidering av kursutbud, kursers periodsplacering, kursinnehåll och examineringsformer, skapa en bättre och tydligare undervisning.

Christina Halling
Christina Halling

Under detta projekt kommer Christina Halling att vara sammankallande för en grupp av fyra ämnesstudierektorer inom DEEP som kommer att ha en vägledande funktion, samt ha en kontinuerlig kontakt med institutionens lärarkollegium. Den starka involveringen av lärare och studierektorer vid genomförandet kommer att bidra till en ökad intern kommunikation och erfarenhetsutbyte inom lärarkåren. Resultatet kommer att bli en ny, förbättrad undervisning och ett kursutbud som blir tydligare för studenterna. Givetvis kommer detta att ha en direkt positiv effekt på institutionens undervisning och dess lärare.

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Christina Halling, forskare vid Institutionen för ekologi miljö och botanik.