Syftet med projektet är att kvalitetsutveckla grundutbildningen i historia. Ett första steg är att granska och analysera dels blivande historiestudenters förväntningar och förkunskaper, dels undervisningsformerna på grundkursen i historia. Ambassadören ska därefter arbeta med att förbättra lärargruppers och enskilda lärares förförståelser om studenters förväntningar och förkunskaper, och undervisningens in- och utlärningsmetoder.

Paul Sjöblom
Paul Sjöblom

Vilka förkunskaper och förväntningar har blivande historiestudenter? Hur arbetar lärare och lärarlag med att upptäcka flaskhalsar och trösklar för historisk förståelse (sammanhang och förklaringar), och hur utvecklar de sin undervisning i förhållande till detta? Hur gör andra institutioner vid universitetet och vad säger forskningen? Vad kan göras annorlunda och bättre? Utöver att producera kunskap handlar projektet framför allt om att åstadkomma fungerande rutiner och utrymme för kollegialt lärande. Förhoppningen är att bättre förutsättningar därmed kan skapas för ett djupinriktat lärande och entusiasm för historieämnet bland studenter, och för överföringsvinster avseende fungerande undervisningsformer mellan lärare.

Pedagogiska ambassadör/projektledare är Paul Sjöblom, forskarassistent vid Historiska institutionen.