Under det kommande året kommer jag att driva ett progressionsprojekt vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Det övergripande målet med projektet är att formulera ett styrdokument till stöd för hur kunskaper kring progression kan tillämpas vid utveckling av kurser och program i framtiden.

Hur progression definieras är avgörande för hur en utbildning genomförs men det är inte alltid något som formuleras explicit och det är heller inget som är statiskt. Hur det formuleras kommer till uttryck i kursplaner och kan synliggöras i lärandemål, innehåll, undervisningsformer, litteratur och examinationer. Centrala frågor för projektet att besvara är vilka progressionslinjer som finns inom kandidatprogramet, om dessa skiljer sig dessa åt mellan olika inriktningar (Typ, Kvantitet, Komplexitet, Effektivitet, Variation) och om kurserna på programmen är tillpassade så att de gynnar studenternas progression både kvantitativt och kvalitativt.

Sven Isaksson. Foto: Eva Dalin
Sven Isaksson. Foto: Eva Dalin

Ett viktigt steg i analysen blir att intervjua och engagera lärare, studierektorer och studievägledare, och studenter, kring deras uppfattningar om progression. Med kursplaner, betygskriterier och kursvärderingar som främsta källmaterial ska jag utföra en kategoriserande analys av progressionslinjer och ”big ideas” i syfte att identifiera hur komplexitet, variation, effektivitet och kvantitet förändras under utbildningens gång. Resultatet skall formuleras som en progressionshanteringsplan för framtida bruk.

Pedagogisk ambassadör/projekledare är Sven Isaksson forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.