Pedagogiskt ambassadörsprojekt vid Fysikum

Våra utbildningar har, i likhet med många andra inom det naturvetenskapliga området, lidit av dålig genomströmning, låga resultat och många avhopp. De senaste åren har problemen
diskuterats mycket på institutionen och det finns en ambition och vilja att hitta lösningar. Flera projekt har startats i detta syfte, men det har varit svårt att få ett brett genomslag bland lärarna eftersom förändringar tar tid och energi att genomföra och det har saknats en drivande och sammanhållen kraft för att underlätta arbetet.

Emma Wikberg
Emma Wikberg

Det vi hoppas med detta projekt är att jag i egenskap av ambassadör ska ha tid och medel att katalysera det kollegiala samtalet och samarbetet kring pedagogiska frågor, så att pedagogiska projekt ska få större spridning inom institutionen. Det gäller exempelvis de projekt som fick rektors medel för kvalitetsutveckling (varav jag är inblandad i två), men också andra försök som med goda resultat drivits av enskilda lärare på Fysikum. Vi vill också starta auskultationer lärare emellan, samt arrangera pedagogiska seminarier och workshops på olika teman med stöd från CeUL. 

Projektledare/pedagogisk ambassadör är Emma Wikberg, lärare vid Fysikum.