Projektet ska bidra till ökad konsensus kring centrala undervisningspraktiker. Resultatet blir bland annat en levande pedagogisk verktygslåda som används av lärarna och är baserad på projektets slutsatser, som innehåller (1) erfarenheter kring vad som faktiskt fungerar nu; (2) nya pedagogiska strategier och tekniker, till exempel fördelning föreläsningar/seminarier under en kurs, eller digitala hjälpmedel; (3) en checklista som kan bidra till att identifiera och motverka exkluderande praktiker i undervisningssituationer; och (4) och en checklista för att säkra att institutionen följer GDPR.

Mål

  • Utbyte mellan ekonomisk-historia- och internationella relationer-lärarlagen i deras pedagogiska utvecklingsprocesser med ökad konsensus kring centrala undervisningspraktiker
  • Inventering av vilka pedagogiska praktiker som används nu och fungerar väl
  • Inventering av nya pedagogiska strategier och tekniker
  • Aktionspunkter för breddat deltagande, jämställdhet och inkludering för både studenter och lärare
  • En ökad kännedom och kompetens i lärarlaget om nya pedagogiska strategier och tekniker, inklusive ökad digital kompetens
  • En stärkt samordningskultur mellan lärare som undervisar i samma kurser, under samma termin, inom samma utbildning (grund- eller masternivå), som använder den pedagogiska verktygslådan
  • Ökad insikt i lärarlaget om hur den nya GDPR påverkar utbildning och pedagogik

Syfte och bakgrund

Den Ekonomisk-historiska institutionen (EH) ingick redan från början när den Samhällsvetenskapliga fakulteten inrättades 1964. Det yngre ämnet Internationella relationer (IR), som på de flesta håll ligger under statsvetenskapen, har vid Stockholms universitet istället vuxit fram inom ramen för denna institution. Sedan januari 2018 står ämnena jämbördiga, vilket reflekteras i det nya namnet Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Vår institution är en miljö där det råder vetenskaplig pluralism. Denna bredd är vår styrka – men innebär samtidigt att vi riskerar att gå miste om möjligheter till samarbete och ta tillvara de erfarenheter som görs i respektive fält. Därför är det särskilt viktigt för oss att motverka sådana krafter med aktiviteter som samlar lärare, forskare och annan undervisningspersonal för att utbyta erfarenheter och fördjupa sammanhållningen kring det som är centralt i verksamheten.

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Elisabeth Corell, lektor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.