Katarina Rejman och Ylva Falk
Katarina Rejman och Ylva Falk

Syftet med projektet Vidareutveckling av kurserna i självständigt arbete (VAKSA) är att vidareutveckla kurserna i självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå för att studenter ska beredas ökade möjligheter att klara av kraven i kurserna, och alltså uppnå en högre nivå i sina arbeten.

För att möjliggöra detta bör kursdokument som kursplaner, betygskriterier, uppsatsmallar och litteraturlistor bearbetas. En utveckling av kursen ska leda till en större samstämmighet och likvärdighet och i förlängningen större rättssäkerhet för studenterna. Vidare ska vi öka möjligheten för handledare och examinator att utgå från samma bedömningsgrunder i kurserna.

Detta ska realiseras genom möten om och kompetensutveckling i vad som kännetecknar ett väl genomfört självständigt arbete och hur den fördjupade kunskapen tar sig uttryck i studenters text. Således är målet att både studenter, handledare och examinatorer verksamma vid Institutionen för språkdidaktik ska gagnas av att kurserna omarbetas och kvaliteten därigenom höjs.

Pedagogiska ambassadörer/projektledare är Ylva Falk och Katarina Rejman.