OBS! Projektet har med anledning av situationen vi befinner oss i (Covid-19) under året ändrat inriktning till att fokucera på möjligheter att ha digitala laborationer i biologi. Frågeställningen vi kommer att redovisa vid högskolepedagogisk temadag den 3 december 2020 är: ”Går det att genomföra laborativa moment i undervisningen på distans?”

Mer om högskolepedagogisk temadag som hålls online den 3 december

Zoologiska institutionen består av fem avdelningar med olika inriktningar inom zoologiska discipliner. Forskning och undervisning har traditionellt varit starkt knuten till de enskilda avdelningarna. På senare tid har forskningen blivit mer och mer avdelningsöverskridande med intensiva samarbeten. Undervisningen, däremot, är fortfarande starkt knuten till de enskilda avdelningarna vad beträffar påbyggnadskurser på kandidat- och mastersnivå. Detta beror delvis på att institutionen i princip har en studierektor per avdelning med egen budget, vilket försvårar gränsöverskridande undervisning. I takt med ökande antal nyrekryteringar av forskare/lärare blir de traditionsbundna och de till avdelningarna knutna undervisningen uppluckrad och en mer övergripande planering av undervisningen blir högst önskvärd.

Kursutbud som speglar institutionens forskning

Målet med det pedagogiska utvecklingsprojektet är att uppdatera kursutbudet för att bättre spegla den forskning som bedrivs vid institutionen. I projektet kommer kompentensen vid institutionen att kartläggas och undersöka om vi kan frångå den avdelningsknutna undervisningen och istället erbjuda kurser där lärarnas kompetens och forskningsområden är viktigare än anknytningen till en specifik avdelning. Finns det en möjlighet att utveckla kurser som spänner över avdelningsgränserna, där lärarkompetens från olika avdelningar kan kombineras för en mer holistisk syn på zoologisk utbildning?

Genomgång av kurser och kompentens

I projektet kommer man att gå igenom kursutbud och innehåll i de enskilda kurserna som erbjuds och undersöka om det finns eventuella överlapp mellan kurser samt hur de är tidsmässigt placerade över terminerna och hur det påverkar en biologisk utbildning med zoologisk inriktning.

Finns det kurser som borde ingå i en zoologisk utbildning och finns det kurser som är mindre relevanta och som kanske borde förändras för att anpassas till en mer forskningsanknuten utbildning?

Kan vi omorganisera ansvars- och budgetområden?

Inom ramen för projektet kommer också att undersökas möjligheterna för en omorganisation vad beträffar studierektorernas ansvarsområden, hur en struktur med institutionsgemensam budget och eventuellt färre studierektorer med större ansvar över avdelningsgränserna skulle kunna fungera.

Mötespunkter för pedagogiskt samarbete

Med utgångspunkt i enskilda samtal med alla lärare vid institutionen kommer den kompetens som finns att kartläggas samt undersökas vilka önskemål de enskilda lärarna har.

Mikael A Carlsson

Ett mål är också att få till stånd ett pedagogiskt samarbete i lärarlaget för utbyte av erfarenheter och lära av varandra. Finns det intresse för till exempel återkommande pedagogiska lunchmöten eller större möten någon gång per termin där vi kan diskutera pedagogiska frågor, inspirera varandra och ta del av andras erfarenheter?

Målet är en högklassig och unik zoologiutbildning

Det ultimata målet är att kunna erbjuda en högklassig och unik zoologiutbildning i Stockholm som speglar den forskning som bedrivs. Ett mål är att lärare från olika avdelningar tillsammans utvecklar åtminstone en ny kurs.

Pedagogiskt ambassadör/projektledare är Mikael A Carlsson, Zoologiska Institutionen.