Projektet handlar om hur undervisning kan utformas för att underlätta överföringen av kunskaper från den statsvetenskapliga utbildningens teori- och metodkurser till det självständiga arbetet. Projektet består av två delar. Den första delen handlar om att undersöka vilka problem som studenter upplever med att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter vid skrivandet av det självständiga arbetet på kandidatnivå. Den andra delen handlar om att utveckla pedagogiska metoder som hjälper studenter att använda och tillämpa kunskaper de tillägnat sig i tidigare kurser.

Studenter tycker ofta att det självständiga arbetet är svårt

Många studenter upplever svårigheter i genomförandet av det självständiga arbetet på kandidat- och masternivå. Att självständigt formulera ett vetenskapligt problem, designa en egen undersökning och att genomföra en kvalificerad vetenskaplig analys med hjälp av etablerad statsvetenskaplig teori och metod, ställer andra typer av krav än de som ställs i mer avgränsade delkurser. Den låga genomströmningen på framför allt kandidatnivå är också ett återkommande problem på många institutioner. På statsvetenskapliga institutionen har under ett antal terminer genomströmningen legat runt 50-60 procent.

Hjälpa studenter skriva uppsatser med hög kvalitet

Projektets syfte är att utveckla pedagogiska metoder för att förbättra förutsättningarna för studenterna att skriva uppsatser med hög vetenskaplig kvalitet. Tyngdpunkten ligger på undervisning inom ramen för delkursen självständigt arbete på kandidatnivå. Särskilt kommer projektet att uppmärksamma hur och när studenterna klarar av, och när de har svårigheter med, att överföra kunskaper från teori- och metodundervisning till det egna uppsatsarbetet. Pedagogiska verktyg syftande till att underlätta överföringen av teori- och metodkunskaper till uppsatsarbetet ska utarbetas.

Projekt i två delar

Projektet är uppdelat i två delar. Den första terminen (VT 2020) ägnas åt att kartlägga och öka förståelsen för de problem kopplade till överföring av kunskap som studenterna möter i uppsatsskrivandet. Detta görs på tre olika sätt:

  • Den pedagogiska ambassadören kommer att följa studenternas läroprocesser genom att delta i undervisningen, ihuvudsak på metodkursen och i uppsatsseminarierna/den kollektiva handledningen.
  • Ett antal uppsatsstudenter kommer att tillfrågas om att spela in sin läroprocess – framför alltreflektera över frågor/problem med att använda metod och teori.
  • Fokusgruppsintervjuer med 3─5 studenter/grupp.

Under VT 2020 kommer resultaten att bearbetas och en preliminär rapport att skrivas. Under HT 2020 kommer rapporten att presenteras och diskuteras med lärarlaget, och strategier utformas för att hantera utmaningarna.

Under hösten koncentreras arbetet till att utforma olika former av pedagogiska verktyg som syftar till att underlätta överföringen av teori- och metodkunskaper till uppsatsarbetet. Detta kan handla om att förändra sättet som teori/metod förmedlas till studenterna i de kurser som föregår uppsatsskrivandet, att utveckla övningar och examinationsuppgifter i dessa metod- och teorikurser, att förändra uppsatsseminariernas upplägg och att utveckla olika handledningsstrategier.

Projektets resultat, i termer av den undersökning/inventering av de problem som uppsatsstudenterna erfar i uppsatsskrivandet, kommer att kommuniceras både via lärarmöten, och i en mer arbetsintensiv workshop, där resultaten samt förslag på strategier för att hantera problemen diskuteras med lärarlaget. En rapport författas, där de viktigaste resultaten och förslagen presenteras, och skickas till samtliga involverade lärare. Under vårterminen 2021 ska förändringarna implementeras i undervisningen.

Pedagogiska ambassadör/projektledare är Maria Wendt vid Statsvetenskapliga institutionen.