Det pedagogiska utvecklingsprojektet vid Institutionen för etnologi, religionshistora och genusvetenskap syftar till att vidareutveckla pedagogiskt utvecklingsarbete inom genusvetenskapen och lägga grund för samarabete över de olika ämnesgränserna vid institutionen. Fokus ligger på att stärka lärares pedagogiska kompetens och självkänsla genom arbete i så kallade Kritiska vänner-grupper samt att genom systematiskt arbete med Kritiska vänner aktivt och medvetet arbeta med att utveckla pedagogiska verktyg och arbetssätt inom institutionens olika utbildningar.

Utveckling av seminarier

I projektet kommer ett stort fokus ligga på utveckling av seminarier med syfte att:

  • stärka lärares kompetens i seminarieverksamheten
  • erbjuda studenter en mer varierad pedagogik
  • utarbeta en plattform för samarbete mellan lärare från olika lärarlag kring pedagogik vid en "ung" institution med tre olika ämnen.

Nya samarbetsformer för ökad kompetens

Med det pedagogiska ambassadörsprojektet vill man stärka institutionens pedagogiska infrastruktur och skapa goda förutsättningar för olika former av samarbete mellan ämnesgränserna. Genusvetenskapen har under några år arbetat aktivt med Kritiska vänner och det finns intresse för detta även inom institutionens två andra ämnen, etnologi och religionshistoria. Utveckling av olika samarbetsformer inom den pedagogiska verksamheten kan berika de olika ämnenas utbildningsstraditioner, -ideal och -former och bidra till ökad kompetens hos institutionens lärare samt ett aktivt kvalitetsarbete i utbildningarna.

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Christina Alnevall vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap