Utgångspunkten för projektet tas i en tidigare beprövad modell där tre olika forum skapas för handledningen: en studentgrupp som blir handledda av samma lärare som träffas utan handledaren, grupphandledning tillsammans med handledaren, samt att i slutfasen av uppsatsskrivandet övergå helt till individuell handledning.

Joakim Isaksson, pedagogisk ambassadör 2021
Joakim Isaksson, pedagogisk ambassadör 2021

Projektet inleds med att en pilotomgång genomförs för att identifiera för- och nackdelar med modellen utifrån studenternas och handledarnas upplevelser. Utvärderingen kommer sedan ligga till grund för att initiera pedagogiska diskussioner tillsammans med övriga kollegor med syftet att kunna utveckla en gemensam modell för handledningen. Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla och bygga upp en gemensam struktur för handledning av kandidatuppsatser vid institutionen.

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Joakim Isaksson vid Institutionen för socialt arbete.