Pedagogiska ambassadörer

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Samverkan
 5. Pedagogiska ambassadörer
 6. Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2020

Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2020

Ansök om position som pedagogisk ambassadör. Som pedagogisk ambassadör leder du ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du stödjer kollegor, leder pedagogiska diskussioner, initierar och driver utvecklingsdagar om frågor relevant för dig och dina lärarkollegor.

Pedagogiska ambassadörsmedel 2020

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) erbjuder även 2020 möjlighet till delfinansiering av pedagogiska utvecklingsprojekt vid Stockholms universitetets institutioner. Projektet med pedagogiska ambassadörer inleddes 2015 och syftar till att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

En ökande mängd forskning visar på sambandet mellan hög utbildningskvalitet och en lokal aktiv, kritiskt utvecklande diskussion kring utbildningsfrågor i lärarnas vardag. Med hjälp av samarbetspartners, så kallade pedagogiska ambassadörer, personer som under en period arbetar med pedagogisk utveckling i den egna institutionsmiljön på uppdrag av CeUL, kan en sådan diskussion underlättas, stimuleras och utvecklas. Då initiativet har fallit ut väl vid utvärdering, fortsätter CeUL med projektet även 2020.

Upplägg

Med start i januari 2020 finansieras utsedda pedagogiska ambassadörer till 20—25 procent under ett år. Varje pedagogisk ambassadör ska leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten, som syftar till att stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Projektet ska vara förankrat hos institutionsledningen och gärna vara kopplat till andra pedagogiska utvecklingsprojekt vid institutionen. Den pedagogiska ambassadören kommer vidare att verka för att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner till exempel i seminarieform, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid den egna institutionen. En första aktivitet innebär att göra en behovsanalys och därefter formulera en projektplan med tydliga mål för vad man hoppas uppnå. Projektplanen diskuteras med CeUL:s föreståndare och ytterligare en pedagogisk utvecklare, som utses till mentor för den specifika pedagogiska ambassadören. Alla pedagogiska ambassadörer kommer att träffas regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.

Tidsåtgång

De pedagogiska ambassadörerna förväntas delta i seminarier eller mentorsträffar som anordnas av CeUL samt i CeUL:s terminskick-off respektive terminsavslutning (heldagar). Dessutom tillkommer tid för fördjupning inom relevant högskolepedagogisk litteratur två timmar/vecka. Inom ramen för den egna institutionen leder den pedagogiska ambassadören cirka fyra pedagogiska seminarier eller motsvarande under ett år, samt en lärardag. Utöver detta krävs tid för behovsinventering och drift av utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten. Efter avslutat projekt ser vi gärna att du och/eller tillsammans med en annan pedagogisk ambassadörs kollega ger en workshop för CeUL om ditt/era projekt.

Rapport efter avslutat projekt

Avslutat projekt redovisas i en rapport till CeUL. De pedagogiska ambassadörerna uppmuntras att dela med sig av kunskaper och erfarenheter från projektet i rapporten och genom universitetets öppna databas Open Educational Research Database, OERD under Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning.

Ungefärligt upplägg
Aktivitet Tid (timmar)
Delta i CeUL-träffar 56
Fördjupning i litteratur 80
Pedagogska seminarier 40
Behovsinventering, analys och projektplan 40
Återstående tid för projekt vid institutionen 124
Totalt 340

 

Finansiering

Institutionen finansieras med max 250 000 kr under ett år. CeUL utbetalar max 50 procent i OH-kostnader.

Exempel på budget
Månadslön SEK
Ansökan avser xx% (20 - 25%) av min årslön inkl. LKP som motsvarar   SEK
OH i xx% (max 50%)  SEK
Övriga kostnader SEK
Summa (max 250 000 SEK)  SEK

 

Ansökan

Projektet söks i första hand för en individ per institution. Det finns möjlighet att söka för en grupp, som då delar på budgeten, men då kan institutionen komma att behöva samfinansiera projektet. Max två personer per institution kan och ska delta i CeUL:s verksamhet under året (seminarier, träffar, heldagar etcetera). En institution kan endast söka för ett projekt.

Projektansökan lämnas in av den som söker pedagogiskt ambassadörsskap och ska omfatta högst tre A4-sidor.

Följande ska framgå av ansökan

 • För- och efternamn
 • E-post
 • Telefon
 • Anställningsform
 • Fakultet och institution
 • Det pedagogiska ambassadörsprojektets titel samt kort beskrivning
 • Syfte och bakgrund (varför ska projektet genomföras?)
 • Mål (vad bör ha uppnåtts vid ambassadörskapets slut?)
 • Implementering i verksamheten (hur ska projektet implementeras?)

Bifoga följande underlag

 • Din pedagogiska meritportfölj (Om du inte har en pedagogisk meritportfölj berätta hur du har arbetat med undervisning och utveckling av a) din egen undervisning, b) i relation till ett program eller din institution c) Eventuella tidigare eller pågående pedagogiska uppdrag eller projekt samt din roll.
 • Motiveringsbrev från prefekten där det framgår varför ambassadörsprojektet är av värde för institutionen.
 • Budget (se exempel ovan)
 • Kortfattad CV samt namn och omfång av högskolepedagogiska kurser som du har läst (max 4 000 ord).

Ansökan ska skickas elektroniskt till: ansokan.ceul@su.se. Ange diarienummer Dnr SU 306-2.14-0148-19 i ämnesraden. Ansökan ska ha inkommit senast den 30 juni 2019. 

Beredning

Ansökningarna kommer att beredas av CeUL utifrån projektens kvalitet och genomförbarhet, sökandens pedagogiska meriter, samt spridning inom universitetets institutioner. CeUL:s styrelse fattar beslut senast i september 2019.

Vid frågor och funderingar vänligen kontakta: Klara Bolander Laksov, föreståndare CeUL, klara.bolander.laksov@edu.su.se

Välkommen med din ansökan!

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Pedagogiska ambassadörer

Karin Christoffersson

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogiska ambassdörsrapporter

Pedagogisk ambassadör

 • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
 • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
 • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
 • Under 2019 finns pedagogiska ambassadörer vid Juridiska institutionen, Filosofiska institutionen, Institutionen för språkdidaktik, Institutionen för matematikämnets- och naturvetenskapsämnenas didaktik, Engelska institutionen, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Fysikum, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Sociologiska institutionen.