Den nya seminarieserien Kompetensutveckling för lärarutbildare (KUL) vänder sig till dig som är verksam inom Stockholms universitets olika lärarutbildningar. Här får du inspiration och möjlighet att utvecklas i din roll som lärarutbildare, vare sig du är ny i rollen eller har lång erfarenhet. Du får möjlighet att knyta teori och forskning till de utmaningar du möter i din egen lärarutbildarpraktik och samtidigt stöd i att ta vara på dina och kollegors erfarenheter som professionella lärare.

Innehåll och målsättning

Seminarietillfällena erbjuder en arena för professionell dialog och reflektion kring uppgiften att undervisa, utveckla kurser, program och moment, forska, handleda, examinera etc inom lärarutbildning. Vi arbetar utifrån konceptet Scholarship of Teacher Education där du väljer en problematik som du individuellt eller tillsammans med en kollega undersöker genom att ställa ämnesdidaktisk forskning och praktisk erfarenhet mot varandra. Mellan träffarna hämtar du material till din frågeställning i lärarutbildnings- och ämnesdidaktisk forskning och teori samt i din egen och/eller kollegors lärarpraktik. Efter seminarieseriens slut ska du ha framställt en text som problematiserar eller kvalificerar den frågeställning du valt, och som gärna kan publiceras.

Exempel på områden att problematisera

Förutom olika utmaningar relaterade till uppgiften att planera, genomföra och utvärdera undervisning inom lärarutbildning kan följande områden exempelvis vara intressanta att fokusera: ”från lärare till lärarutbildare”, examination och bedömning, trepartssamtal i VFU, kurskonstruktion och -progression, handledning av självständigt arbete, ”lärarutbildningen i samhället” och digital kompetens.

Upplägg och arbetsformer

Det första tillfället är en heldag där seminarieseriens ramverk introduceras och deltagarna ”kommer på banan” med den uppgift de ska väljer att arbeta med. Vid det sista tillfället, också det en heldag, ventileras de scholarship-studier med tillhörande texter som genomförts inom ramen för seminarieserien. Resterande tillfällen, som är halvdagar, får du tillfälle att kort presentera och få kollegial återkoppling på hur arbetet framskrider. Vid dessa tillfällen kommer vi också att behandla något av följande teman, som du förväntas förbereda dig för: IKT, etik, ämnesdidaktikens och lärarutbildningens didaktik, lärarutbildares professionalism, inkluderande undervisning/akademisk litteracitet respektive pedagogiska relationer och bemötande.

Vi använder oss av olika former för kollegiala dialoger och reflektioner som tvärgrupper, dialogseminarier, liquid café och s k ”core reflection” med tanken att även kunna metareflektera kring användbarheten i din egen praktik av dessa former.

Schema

Dag Tid Innehåll/uppgift Plats
29 aug-4 sep  

Förberedelse, preliminär identifiering av egen frågeställning

 
5 sep 9-16 Introduktion och uppstart av kursprojekt *Rum E249
10 okt 13-16 Lärarutbildningens och ämnesdidaktikens karaktär och profession *Rum E249
14 nov 13–16 Lärarutbildningens och ämnesdidaktikens karaktär och profession *Rum E249
12 dec 13–16 Lärarskapets relationella dimensioner *Rum E249
13 feb 13–16 Inkluderande undervisning och akademisk litteracitet *Rum E249
13 mar 13–16 Inkluderande undervisning och akademisk litteracitet *Rum E249
10 apr 13–16 Läraren och moralen *Rum E249
8 maj 9-16 Rapportering och ventilering av kursprojekt *Rum E249

*Lokal/hitta till: Rum E249, Svante Arreheniusvägen 20 A-B (Arrheniuslab. hus E, Frescati),  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND).

Språk Svenska
Seminarieledare

Lotta Jons, pedagogisk utvecklare, MND

Kicki Skog, universitetslektor, MND

Iben Christiansen, docent i matematikämnets didaktik, MND

 

Seminarieserien ges av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). CeUL arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande. 

Anmälan

Anmälan är stängd då kursen redan påbörjats.