Kursen ges inte våren 2019

Vad är en digital lärresurs?

Med digital lärresurs menar vi ett digitalt kursmaterial; exempelvis video, animation, simulering, spel eller dylikt som distribueras via Internet, kursplattformar, datorer, mobila enheter, onlinetjänster, molntjänster mm.

Inom ramen för kursen kan du välja att integrera en befintlig digital tjänst i din kurs, skapa en egen resurs eller skapa en mer avancerad prototyp som du kan utvärdera tillsammans med dina kollegor och studenter.

Vad gör en lärresurs framgångsrik?

Idag finns en mängd tekniska lösningar och verktyg som lärare kan behärska utan att vara IT-experter. Fokus inom kursen ligger på att öka studenternas motivation och att integrera lärresursen i kurskontexten. En framgångsrik lärresurs är en resurs som studenterna vill använda. Den underlättar deras lärande samtidigt som den effektiviserar lärarnas vardag. Ett exempel på framgångsrik användning av digitala lärresurser är Flipped Classroom där klassrumsaktiviteterna är en lika viktig del av konceptet som de digitala lärresurserna.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen börjar med två workshopar om Video i dina kurser och Digitala kursverktyg där du får en grundläggande orientering i de tekniska möjligheterna, praktisk erfarenhet samt en möjlighet att diskutera dina tankar.

Därefter går du workshopen Design av digitala lärresurser 1 där du påbörjar en förstudie för att analysera din befintliga kurs och ditt kursinnehåll, ringar in målgruppens behov och motivation samt formulerar vilket problem du vill lösa.

Utifrån förstudien ska du arbeta fram enkla prototyper som du testar på din målgrupp. Detta arbete initieras i den andra workshoppen om Design av digitala lärresurser 2.

Slutligen genomför du ett eget arbete där du tar fram en skarp lärresurs som du kan använda i din egen kurs.

Kursdesignen överensstämmer med de teorier som lärs ut och är i sig en experimentmiljö med syfte att diskuteras och utvecklas.

Arbetsformer:

 • Flipped classroom
 • Videolektioner
 • Lärplattform
 • Litteraturstudier
 • Workshops på plats och online med Zoom
 • Eget projektarbete
 • Möjlighet till inspelning i professionell videostudio

Efter avslutad kurs kommer du att kunna

 • Göra en behovsanalys för valfri kurs
 • Ta fram och testa prototyper
 • Välja lämplig teknik utifrån behoven
 • Producera en skarp lärresurs eller en mer avancerad prototyp

Du kommer även att få

 • Översiktlig kännedom om sätt att producera lärresurser
 • Möjlighet att prova på videoinspelning i studio
 • Kännedom om olika begrepp och teorier relevanta vid produktion av lärresurser; exempelvis interaktionsdesign, gamification, dramaturgi, motivationsdesign, pedagogik och user experience.

Kursens omfång

Utbildningen motsvarar 4,5 hp och ges till största del på distans under ca 15 veckor på 20 % fart. Några fysiska träffar sker i samband med workshops, vid bokningsbara handledningstillfällen samt vid avslutningen.

Kursen förutsätter att du lägger ner en heldag per vecka. Tidigare kursdeltagare har upplevt kursen som tidskrävande men väldigt givande.

Övriga upplysningar

DSV tillhandahåller i viss mån videostudio med personal, videokamera och mikrofon. Deltagarna förväntas ha tillgång till egen bärbar dator. Försök att få till en möjlighet att kunna installera nya programvaror, t.ex. testversioner för utvärdering och labbar. Prata med din IT-support eller kontakta kursledaren om du är osäker. I vissa fall kan programvara och viss utrustning komma att behöva köpas in. Exempel på programvaror: PowerPoint, Camtasia Studio, Adobe Captivate, videoredigeringsprogram etc. Inga investeringar bör dock göras innan koncept och teknikval börjar bli klart. Det finns även en mängd gratisprogramvaror.

Schema

Tid Händelse Plats
  Kursstart online Kurswebben
  Workshop: Video i dina kurser  Språkstudion
  Workshop: Digitala kursverktyg  Geohuset sal U26
  Workshop: Design av digitala lärresurser 1  Biblioteket, Växthuset
  Handledning: Förstudie  Online via Zoom
  Workshop: Design av digitala lärresurser 2 Biblioteket, Växthuset
  Handledning: Prototyper Online via Zoom
  Återkoppling och seminarium inför slutproduktion Biblioteket, Plantskolan
  Slutredovisning + slutdiskussion  Biblioteket, Plantskolan

 

Kursledare Jonas Collin
Språk Svenska

 

Intyg

Kursdeltagare med godkända uppgifter på kursen erhåller intyg.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, en avgift på 2.000 kronor utgår vid avhopp och faktureras institutionen. Deltagande är däremot kostnadsfritt för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet.

Anmälan

Kursen startar nästa gång under år 2019.