Vem är kursen för?

Du undervisar i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne vid Stockholms universitet och vill nu fördjupa dig i en högskolepedagogisk fråga med relevans för undervisning i just din specifika disciplin. Förkunskaper motsvarande de högskolepedagogiska kurserna UL1 och UL2 är meriterande vid urvalet av kursdeltagare.

Om kursen

Kursen innebär att du utför ett fördjupande utvecklingsprojekt med stöd av en handledare från CeUL. Du kan också redan ha ett material som du behöver stöd i att utveckla och bearbeta, som till exempel arbetet som du genomförde under UL2-kursen. Kursprojektet kan bedrivas enskilt, men ett projekt tillsammans med två eller fler kollegor från samma institution är en fördel.

Kursen bidrar till att din undervisning tydligare blir forskningsbaserad utifrån ämnesdidaktiska kunskaper. Den bidrar också till din professionella utveckling inom området akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning), då resultaten från kursdeltagarnas studier delas med andra kollegor vid en avslutande minikonferens.

Omfattning/arbetsinsats

Kursen omfattar cirka fem veckors heltidsstudier, motsvarande 7,5 hp högskolepedagogisk kompetensutveckling. Kursen består av en gemensam seminarieserie om fem kursträffar, eget projektarbete samt handledning. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Kursen ges en gång per år.

Syfte och lärandemål

Utbildningens syfte är att bidra till en professionell utveckling inom området akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning). Efter att ha genomgått kursen förväntas deltagaren kunna:

  • Identifiera en högskolepedagogisk problemställning inom sitt ämnesområde med stöd i relevant litteratur
  • Formulera syfte och frågeställningar för en fördjupande studie med relevans för den egna undervisningspraktiken
  • Välja och utvärdera forsknings- och analysverktyg i relation till studiens syfte med beaktande av forskningsetiska principer

Innehåll och upplägg

I kursen ingår att genomföra en fördjupande studie inom undervisning och lärande med relevans för din profession som lärare på universitetsnivå. Studien ska bygga på tidigare gjord forskning och innefattar planering, genomförande och rapportering. Ämne väljs i samråd med handledaren. Kursen inleds med en obligatorisk heldag. Därefter delas deltagarna in i grupper med en handledare. De bestämmer  träffas sedan regelbundet en gång per månad under vårterminen. Under hösten ges 4 seminarier, varav den sista utgörs av en minikonferensen där kursdeltagarnas arbeten ventileras.

 

Schema vår/höst 2021

Dag

Tid

Lokal

21 januari kl. 9 – 15 Träff på Campus, lokal meddelas senare
9 september kl. 9 – 15 *Online
14 oktober kl. 9 – 15 *Online
11 november kl. 9 – 15 *Online
16 december kl. 9 – 16 Träff på Campus, lokal meddelas senare
Lokal / Hitta till

 *Online seminarium i E-mötesverktyget Zoom. För att delta behöver du:

  • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide).
  • Ett headset med mikrofon
Språk Svenska
Kurslitteratur Anges senare
Kursledare Elias Schwieler, Centrum för universitetslärarutbildning

 

Intyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

 

Anmäl dig här till kursen Universitetslärarutbildning 3 (UL 3) Humaniora och samhällsvetenskap 2021