Efter kursen kan du

Med utgångspunkt i högskolepedagogisk forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte kommer du efter avslutad kurs att kunna

  • ta ställning till och argumentera för din syn på lärande
  • planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination
  • använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande
  • möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsvariationer
  • använda nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna samt till den högre utbildningens värdegrund

Innehåll och upplägg

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika områden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen. Kursen genomförs i form av heldagsseminarier och workshops där du kommer att engageras i diskussion och reflektion kring högskolepedagogiska frågor som t.ex. rör:

  • Kursdesign, lärande och lärarens roll i högre utbildning
  • Undervisning, bedömning och examination samt utvärdering av dessa
  • Pedagogisk reflektion och utveckling av undervisning

Kursen börjar med en veckas självstudier som följs av fem obligatoriska heldagsseminarier (10-15) och tre workshopar som du väljer själv. Mellan kursträffarna förväntas du skriva på examinationsuppgiften. så att du vid varje kurstillfälle kan diskutera din pedagogiska grundsyn och hur den kommer till uttryck i din lärarpraktik. Vi varierar arbetsformerna vid kursträffarna och diskuterar de olika formernas pedagogiska potential och utmaningar så att du kan ta ställning till deras användbarhet i din egen praktik.

Examinationsuppgiften består i att formulera ett pedagogiskt credo och att ge formativ återkoppling på två kurskamraters texter. Examinationen görs muntligt vid sista kurstillfället. Kursen motsvarar 7,5 hp.

CeULs workshop-program våren 2020

Schema vår 2020

TID: FREDAGAR KL 10-15

Kursträffar Lokal
31 jan Kursstart. Självstudier
7 feb IPD*, våning 5 Rum 2519
21 feb Geo-Huset**, Rum U36
6 mar IPD*, våning 5 Rum 1503
20 mar IPD*, våning 5 Rum 2519
3 apr IPD*, våning 5 Rum 2519

Lokal/Hitta till:

* IPD, Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54   

** Geohuset, Svante Arrhenius väg 8   

Språk Svenska
Kursledare

Maria Öhrstedt, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik

Kurslitteratur Meddelas senare


Intyg

Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Kursdeltagare från andra universitet och högskolor kan delta i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

Anmälan till kursen Universitetslärarutbildning 1 vt20