Kursen vänder sig till dig som undervisar vid Stockholms universitet och förutsätter inte tidigare undervisningserfarenhet eller högskolepedagogisk utbildning. Blended innebär att två av kursens seminarier sker på campus och fyra av seminarierna sker online.

Efter kursen kan du

Med utgångspunkt i högskolepedagogisk forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte kommer du efter avslutad kurs att kunna:

  • ta ställning till och argumentera för din syn på lärande
  • planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination
  • använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande
  • möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsvariationer
  • använda nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna samt till den högre utbildningens värdegrund

Innehåll och upplägg

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika områden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen. Kursen genomförs i form av seminarier och workshopar där du kommer att engageras i diskussion och reflektion kring högskolepedagogiska frågor som till exempel rör:

  • Kursdesign, lärande och lärarens roll i högre utbildning
  • Undervisning, bedömning och examination samt utvärdering av dessa
  • Pedagogisk reflektion och utveckling av undervisning.

Kursen består av sex obligatoriska tre-timmarsseminarier (kl 912) varav fyra är online och två på campus samt tre workshopar som du väljer själv. Mellan kursträffarna förväntas du läsa kurslitteratur samt göra både individuella och gruppuppgifter. Vi varierar arbetsformerna vid kursträffarna och diskuterar de olika formernas pedagogiska potential och utmaningar så att du kan ta ställning till deras användbarhet i din egen praktik.

Du ska även formulera en personlig reflektion över din syn på undervisning och lärande och att ge formativ återkoppling på två kurskamraters texter. Kursen motsvarar 7,5 hp.

CeULs workshop-program VT 20

Schema våren 2020

TID ALLA DAGAR KL 912

Kursträffar Lokal
11 feb (tis) Kursstart: Självstudier
20 feb (to) Campus: IPD* Rum 2427
3 mar (tis) Seminarium online
10 mar (tis) Seminarium online
23 mar (må) Seminarium online
2 apr (tis) Seminarium online

21 apr (tis)

Campus: Geo huset** Rum U36
Lokal/Hitta till:

*Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54

** Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8

Språk  Svenska

Kursledare

Seminarieledare

Annika Käck, Ph.D. och universitetspedagogisk utvecklare, Institutionen för data- och systemvetenskap

Meeri Hellsten, Docent, Institutionen för pedagogik och didaktik

Shu-Nu Chang Rundgren, Professor, Institutionen för pedagogik och didaktik

Kurslitteratur

University Teaching in Focus A learning - centred approach. Edited by Lynne Hunt and Denise Chalmers. Routledge.

Ytterligare lärresurser i form av videos, artiklar och bokkapitel tillkommer i relation till respektive seminarietillfälle och meddelas i samband med kursstart.

 

Intyg

Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Kursdeltagare från andra universitet och högskolor kan delta i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

Anmälan till  Universitetslärarutbildning 1, blended våren 2020