Efter kursen kan du

Med utgångspunkt i högskolepedagogisk forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte kommer du efter avslutad kurs att kunna

 • diskutera och problematisera studenters lärande
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination
 • använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande
 • möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsvariationer
 • använda nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen
 • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna samt till den högre utbildningens värdegrund

Innehåll och upplägg

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika områden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen. Kursen genomförs i form av heldagsseminarier och workshops där du kommer att engageras i diskussion och reflektion kring högskolepedagogiska frågor som t.ex. rör:

 • Kursdesign, lärande och lärararens roll i högre utbildning
 • Undervisning, bedömning och examination
 • Pedagogisk reflektion och utveckling av undervisning
 • Ramar och förutsättningar i relation till det akademiska läraruppdraget

Kursen består av fem heldagsseminarier (10-15) och tre workshopar som du väljer själv. Mellan kursträffarna förväntas du skriva på examinationsuppgiften. så att du vid varje kurstillfälle kan diskutera din pedagogiska grundsyn och hur den kommer till uttryck i din lärarpraktik. Vi varierar arbetsformerna vid kursträffarna och diskuterar de olika formernas pedagogiska potential och utmaningar så att du kan ta ställning till deras användbarhet i din egen praktik.

Examinationsuppgiften består i att formulera ett pedagogiskt credo och att ge formativ återkoppling på två kurskamraters texter. Examinationen görs muntligt vid sista kurstillfället.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

 • CeUL:s workshop-program våren 2018 öppnar senare i höst.

Schema våren 2018

ALLA DAGAR KL 10-15

Kursträffar Lokal
16 jan

Kursstart med självstudier

23 jan *Sal E476
6 feb *Sal E476
20 feb *Sal E476
6 mar *Sal E476
20 mar *Sal E476

Lokal/Hitta till: *Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Svante Arreheniusvägen 20 A-B (Arrheniuslab. hus E, Frescati).

Språk Svenska
Kursledare Lotta Jons
Kursens lärresurser

Hunt, Lynne & Chalmers, Denise (2013). University teaching in focus. A learning - centred approach. Routledge. Ytterligare artikelmaterial kan tillkomma i relation till respektive seminarietillfälle.

Pedagogeeks-programmet Internationalisation med Meeri Hellsten på CeULs webb-TV-kanal

Pedagogeeks-programmet Akademisk litteracitet med Jeanna Wennerberg  på CeULs webb-TV-kanal

Pedagogeeks-programmet Normkritisk pedagogik med Janne Bromseth på CeULs webb-TV-kanal

Videoföreläsningarna 1. Pedagogisk grundsyn, 3. Att optimera lärande och 4. Lärarens roll med Lotta Jons på sajten Pedagogisk meritportfölj

 

Intyg

Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Anmälan och anmälningsvillkor

Anmälan är bindande, en avgift på 2.000 kronor utgår vid avhopp och faktureras institutionen. Deltagande är däremot kostnadsfritt för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.