Kursen vänder sig till universitetslärare inom juridikens område och ger möjlighet att utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning samt identifiera behov av vidare högskolepedagogisk utbildning och utveckling inom ämnet. Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse av hur central högskolepedagogisk forskning och teoribildning kan användas och omsättas i undervisnings- och kursutvecklingspraktik inom ramen för en juridisk utbildningskontext. Kursen motsvarar 7,5 hp och bedrivs på kvartsfart. Kursen förutsätter att du har läst baskursen UL 1 eller motsvarande.

Innehåll och upplägg

Mer specifikt inbegriper kursen reflektion och övningar kring följande teman:

  • studentaktivering, inkluderande beredskap för att möta dagens och morgondagens studenter på ett fruktbart sätt
  • återkoppling/formativ bedömning, inklusive modeller för att utveckla studentens förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande stärka sin professionella kompetens
  • handledning av examensarbete och större uppsatser
  • att undervisa i och om juridisk och rättsvetenskaplig metod
  • konstruktiv samordning (lärandemål – undervisning – examination) och utformning av examination inom juridisk undervisning
  • kursutveckling – att arbeta effektivt och fruktbart med de pedagogiska styrdokumenten för att åstadkomma hållbara strategier för högskolepedagogisk utveckling inom det egna ämnet

I kursen varvas kontinuerligt allmänna högskolepedagogiska (mer teoretiskt orienterade) moment med motsvarande ämnesdidaktiska (praktiska) moment inom ramen för ovan skisserade tematik (se ovan). Varje enskilt tema - med undantag för Att undervisa i och om juridisk och rättsvetenskaplig metod - inleds med en högskolepedagogisk introduktion till den aktuella tematiken, som följs av ett introduktionspass där frågeställningen preciseras utifrån juridikens specifika förutsättningar. Efter varje introduktionstillfälle kommer deltagarna, självständigt eller i grupp, arbeta med olika övningar och uppgifter kopplade till det aktuella temat. Vid följande seminarietillfälle redovisas uppgifterna (skriftligen och/eller muntligen) och resultaten diskuteras tillsammans. I kursen ingår också två workshopar.

 

Schema HT19/VT20

Schema i detalj finns i pdf-fil bifogat längst ner på sidan

6 nov   kl 9.00-16.00 Introduktionsdag (Detaljerat program längst ner på sidan)
12 nov kl 10.00-12.00 Återkoppling och handledning
15 nov kl 10.00-12.00 Återkoppling och handledning
22 nov kl 10.00-13.00 Återkoppling och handledning
26 nov kl 10.00-13.00 Workshop: Att  examinera metod och kritiskt tänkande
4 dec   kl 10.00-15.00 Studentaktivering
11 dec kl 10.00-13.00 Studentaktivering
16 jan kl 13.00-15.00 Workshop: Metakognition och portföljmodellen I
17 jan kl 10.00-12.00 Workshop: Metakognition och portföljmodellen II
30 jan kl 10.00-15.00 Konstruktiv samordning och kursutveckling
6 feb  kl 15.00-17.00 Konstruktiv samordning och kursutveckling
5 mar kl 10.00-17.00 Redovisning av slutrapporter

 

Lokal Se Schema längst ner på sidan
Språk Kursen ges på svenska. Participants who prefer to use English during the course can do so.  
Kursledare Marie Sandström  

 

Intyg

Intyg utfärdas efter genomgången kurs. Kursen förutsätter aktiv medverkan genom fortlöpande arbete med uppgifter och redovisningar, samt aktivt deltagande i seminariediskussionerna. Närvaro är obligatorisk vid samtliga ingående moment. Frånvaro vid maximalt två kurstillfällen kan kompenseras genom extra skrivuppgift.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.