Om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i en ämnesdidaktisk fråga, det vill säga en fråga inom undervisning utifrån din specifika disciplin. Kursen innebär att du utför ett fördjupande utvecklingsprojekt med stöd av en didaktisk forskare från ditt naturvetenskapliga eller matematiska ämne. Du kan också redan ha ett material som du behöver stöd i att utveckla och bearbeta. Kursprojektet kan bedrivas enskilt men ett projekt tillsammans med flera kollegor är en fördel. Kursen bidrar till att din undervisning tydligare blir forskningsbaserad utifrån ämnesdidaktiska kunskaper. Den bidrar också till din professionella utveckling inom området akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of teaching and learning), då resultaten från kursdeltagarnas studier delas med andra kollegor på ett avslutande seminarium. Kursen är tvåspråkig (svenska/engelska) och riktar sig till lärare inom naturvetenskapsämnena och matematikämnet som har tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 och UL2 eller motsvarande.

Efter kursen kan du

Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:

  • Identifiera en ämnesdidaktisk problemställning inom sitt ämnesområde med stöd i relevant litteratur
  • Formulera syfte och frågeställningar för en fördjupande studie med relevans för undervisning i matematik eller naturvetenskap på universitet
  • Genomföra en ämnesdidaktisk studie där forskningsmetod och analysverktyg är valda utifrån studiens syfte med beaktande av forskningsetiska principer
  • Presentera en ämnesdidaktisk studie i lämplig form 

Innehåll och upplägg

I kursen ingår att genomföra en fördjupande ämnesdidaktisk studie med relevans för din profession som lärare på universitetsnivå. Studien kan med fördel göras av två eller fler kollegor från samma institution. Studien ska bygga på tidigare gjord forskning och innefattar planering, genomförande och rapportering. Ämne väljs i samråd med handledaren. Kursen avslutas med ett gemensamt seminarium där vi diskuterar kursdeltagarnas arbeten.

Den gemensamma seminarieserien innehåller bland annat:

  • Högskoledidaktisk forskning inom matematik och naturvetenskap
  • Forskningsmetoder i ämnesdidaktik
  • Databearbetning och analys
  • Litteratursökning och textgenre

Kursen som ges över vår- och höstterminen 2020 omfattar cirka fem veckors heltidsstudier, motsvarande 7,5 hp högskolepedagogisk kompetensutveckling. Kursen består av en gemensam seminarieserie om fem kursträffar, eget projektarbete samt handledning. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Kursen ges en gång per år. De fyra första kursträffarna är bestämda, ytterligare en kursträff kommer att ske under hösten 2020. Den slutliga redovisningen sker efter överenskommelse med kursdeltagarna.

Schema 2020

Alla dagar kl 13-16
Kursdagar Lokal
4 feb *anges senare, MND OBS! Svante Arrhenius väg 20, Hus E (ej Södra huset)
18 feb *anges senare, MND 
17 mar *anges senare, MND 
21 apr *anges senare, MND 
Kursträff HT20 *anges senare, MND 
Plats/ Hitta till: *MND, Inst.  för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Svante Arrhenius v. 20 A-B, (Arrheniuslab. hus E, Frescati)
Språk Tvåspråkig (svenska/engelska)
Kursledare Veronica Flodin, MND
Kurslitteratur

Inför varje seminarium fastställs gemensamma texter. Övrig litteratur tas fram i relation till de specifika projekten

 

Intyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

Anmälan till kursen Universitetslärarutbildning 3 (UL 3) Naturvetenskap VT/HT 20