Vad är akademisk bildning och hur kan den synliggöras? Det här är en workshop som handlar om att artikulera och förmedla centrala värden i akademiska praktiker. Inte i första hand på en teoretisk nivå men så som de iscensatts i undervisning och kursplaner. Utgångspunkten är att akademisk bildning inbegriper mycket praktisk kunskap som ofta förblir tyst och personlig och att den behöver synliggöras, dokumenteras och delas systematiskt.

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare.

I workshopen ges en introduktion till akademisk bildning sett ur ett praktiskt och didaktiskt kunskapsperspektiv. Centralt för workshopen är frågan om hur vi kan börja synliggöra bildningserfarenheter genom berättande.

Den didaktiska orienteringen innebär att detta ställs i relation till utvecklingen av kursinnehåll, uppgifter och utvärderingar. Metoder för att tillvarata och utveckla studenters och lärares bildningserfarenheter diskuteras också. En del av tiden ägnas åt att i samtalsgrupper inleda ett artikulerande av akademiska bildningserfarenheter bland deltagarna. I workshopen ingår också en diskussion kring hur berättandet som verktyg för att synliggöra bildningserfarenheter kan bidra till både undervisning och forskning samtidigt.

Målet är att ge deltagarna begrepp och metoder för ett systematiskt arbete med att göra akademisk undervisning mer bildningsorienterad.

Tid 9 april 2018 : 9-12
Plats/hitta till Sal 2419, plan 4. Frescativägen 54. Institutionen för pedagogik och didaktik
Språk Svenska
Workshopledare Ruhi Tyson, Institutionen för pedagogik och didaktik
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 16 november ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till workshop om Akademisk bildning i praktiken