Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare som redan nu tillämpar kollaborativt lärande i sin undervisning eller är intresserad av att använda sådan pedagogik.

En av de återkommande frågorna i all utbildning är att skapa lärandemiljöer som aktiverar, utmanar och motiverar studenterna. Föreläsningar och textseminarier kan behöva kompletteras med mer interaktiva och kollaborativa arbetsformer där studenterna får tillfälle att arbeta med mer komplexa uppgifter i form av scenarier, fallstudier eller problemområden där teorier och metoder verkligen tillämpas och prövas.

Nya salar för aktivt lärande

En lärandemiljö för sådana undervisningsformer är "Active Learning Classrooms" (ALC) eller ALC-klassrum som det också kallas. En ALC-lärosal är möblerad med bord som inbjuder till interaktion i mindre grupper och varje grupp har tillgång till datorer och skärmar för eget arbete och för redovisning. Stockholms universitet bygger nu ett antal ALC-lärosalar för att underlätta undervisning med problembaserat lärande, case-metodik eller andra kollaborativa undervisningsformer. Den första står redan klar och ligger i Södra huset.

I workshopen får du fördjupa dina kunskaper om ALC, diskutera och utforma möjliga undervisningsupplägg samt prova på hur en ALC-lärosal fungerar, både ur lärarens och studentens perspektiv.

Tid 27 maj 2020: kl. 13—16.
Plats ALC-lärosalen, Institutionen för språkdidaktik. Södra huset, Hus E. Plan 2, Rum nr E225.
Språk Svenska
Workshopledare Tore Nilsson, universitetslektor, Institutionen för språkdidaktik
Förberedelse inför workshopen

Läs: Alfredsson, V. (2017). Rum för aktivt lärande. Lärares och studenters upplevelser av undervisning i Göteborgs universitets första Active Learning Classroom.

Utgå från en kurs du undervisar i idag och fundera kring vilka moment i kursen som skulle kunna lämpa sig för undervisning i en ALC-sal. Ta med dig kursbeskrivning/studiehandledning till workshopen.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2020 och olika institutioner vid universitetet står värd vid

de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 


Anmälan till workshop Aktivitetsbaserat lärande i universitets nya ALC-salar