Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Syftet med denna workshop är att träffas och utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper om examinationsformer i språk. Vilka former används i dag och hur kan de utvecklas till att bli så valida, reliabla och autentiska som möjligt för kurslärare och studenter?

Följande teman kan behandlas under denna workshop:

  • Möjligheter och utmaningar med formativa och summativa examinationsformer.
  • Hur kan studenternas engagemang höjas genom alternativa examinationsformer?
  • Hur kan vi underlätta arbetet med formativa och summativa inslag för kurslärare? (Samtal om ökade grader av kamrat- och självbedömning vid examinationer.)
  • Frågor gällande reliabilitet (det kan gälla sambedömning med kollegor, exempelvis), validitet (att relevanta kunskaper och förmågor bedöms) samt autenticitet (att examinationer kan vara relevanta för studenterna och för den aktuella disciplinen) – hur kan sådana hänsyn tillgodoses på bästa sätt?
  • "Flipped classroom" – hur kan denna teknik och annan IKT vara relevant på universitetet?
  • Hur kan de olika institutionerna samarbeta för att utveckla arbetet med examinationsformer?

Examinationsformer för språk gäller alla aspekter som rör undervisning, bedömning och lärande på berörda institutioner gällande språkanvändning, lingvistik, litteraturvetenskap och kulturstudier.

Workshop-ledare: Joakim Sigvardson och Birgitta Fröjdendahl

Tid: Onsdag 4 maj, kl 13-16

Plats/Hitta till: Språkparken, E231

OBS! Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Referenslitteratur: anges senare

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 4 maj ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2016 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan till workshop Examinationsformer i språk