Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

En av de viktigaste – och svåraste – delarna i vår verksamhet är att på olika sätt bedöma studenternas prestationer. Traditionellt sett har den summativa bedömningen varit dominerande, dvs. den betygsättande, avslutande bedömningen (t.ex. på en salstentamen). På den här workshopen ges mer utrymme för reflektion om – och praktik av – formativ bedömning, dvs. den diagnosticerande, framåtsyftande bedömningen (t.ex. på ett utkast till en uppsats).

Målgrupp: Workshopen vänder sig till alla som i sin undervisning har inslag av förberedande aktiviteter inför kommande examination, men även till studierektorer och andra pedagogiskt ansvariga för planering av undervisning.

På workshopen går vi igenom nyckelområden för att arbeta med formativ bedömning. Dessa kretsar kring lärandemål, läraktiviteter, återkoppling och studentaktivitet. Genomgångarna kompletteras med självreflektion och praktiska fallstudier i mindre grupper. Även summativ bedömning berörs, i synnerhet frågan om löpande examination (dvs. lektionsförlagd examination under terminen) sedd i förhållande till studenternas lärprocess, samt betygsbedömning på salstentamen sedd utifrån kursens betygskriterier.

Tid  
Lokal/hitta till Sal 2511. plan 5. Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54.
Språk Svenska
Workshopledare Hans Färnlöf
Referenslitteratur Anges senare

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 7 mars ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan är stängd.