Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

I högre utbildning brukar man tala om dels ämnes- eller disciplinspecifika kunskaper och dels mer generiska färdigheter och förmågor som studenter förvärvar. Vissa menar att dessa två skall hållas åtskilda, medan andra menar att de förblir tätt sammanvävda. I denna workshop knyter vi an till två dimensioner av generiska färdigheter och förmågor, nämligen det som kan kallas överförbarhet och det vi benämner utveckling av självständighet.

Överförbarhet innebär i korthet, att en färdighet eller förmåga som en student förvärvar i ett sammanhang kan överföras till ett annat liknande men okänt sammanhang. Utveckling av självständighet innebär i korthet, att studenten utvecklar ett oberoende och självständigt förhållningssätt till att lösa komplexa uppgifter.

Fokus i workshopen kommer att vara en diskussion kring progression gällande dessa dimensioner av förmågor och färdigheter, hur vi skriver fram dem i kursplaner och kursbeskrivningar samt hur vi i praktiken agerar för att lära och öva dem i den konkreta undervisningssituationen – där vi bland annat hanterar utmaningar med heterogena studentgrupper i många olika avseenden.

Tid  
Plats *Rum 2503, IPD
Språk Svenska
Workshopledare Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen
Paul Sjöblom, Historiska institutionen
Referenslitteratur Anges senare

* Rum 2503, plan 5. Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54.

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 27 april ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan är stängd.