Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Vid Stockholms universitet har vi en unik innehållslig kompetens på områden som berör hållbar utveckling. Av naturliga skäl har frågorna ofta också en ämnesövergripande karaktär och det är inte bara undervisningens innehåll utan också formerna för den som bidrar till att utveckla studenternas lärande på området. Hur kan vi möta det för att på bästa sätt nå fram till och hjälpa våra studenter att göra kloka överväganden?

Den här workshopen synliggör hur olika ämnen och discipliner kan samverka för att utveckla undervisningen i förhållande till det kanske mest angelägna vi har att förhålla oss till i våra utbildningar, kunskaper och strategier för en hållbar framtid.

Den bjuder på konkreta övningar att ta med i undervisningen, som får fungera som underlag för att reflektera diskutera kring hur formerna för undervisningen kan utvecklas.

 

Tid 5 december 2019: kl 09—12
Plats Rum anges senare,  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
Språk Svenska
Workshopledare Iann Lundegård Docent vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) och Thomas Krigsman,uiversitetsadjunkt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

 

Referenslitteratur

Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshopen Undervisa för en hållbar utveckling