Välkommen till en kompetensutvecklande workshop med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du har ett uppdrag i en lärarförslags-, befordrings- eller docenturnämnd och behöver då ta ställning till bedömningar av pedagogisk skicklighet gjorda av sakkunniga. Eller du anlitas ofta som sakkunnig att bedöma pedagogisk skicklighet i samband med ansökan om tjänst, befordran eller inplacering i någon av de pedagogiska meriteringsmodeller som idag finns vid flertalet svenska lärosäten. Du arbetar antingen inom humanvetenskapliga eller naturvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

Om workshoppen

Under workshoppen kommer du att prova på bedömning av pedagogiska portföljer och diskutera utformningen av sakkunnigutlåtanden. Du får också möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Målen med workshoppen är att:

  • tydliggöra aspekter och nivåer av pedagogisk skicklighet så som de uttrycks i riktlinjer vid olika lärosäten och i högskolepedagogisk forskning samt exemplifiera hur pedagogisk skicklighet kan skrivas fram och beläggas i en pedagogisk meritportfölj
  • ge en översikt över den nationella bedömningspraktiken avseende pedagogisk skicklighet i samband med tjänstetillsättningar, befordringsärenden och inplaceringar i pedagogiska meriteringsmodeller
  • nyansera bilden av vad det innebär att bedöma pedagogisk skicklighet och formulera ett sakligt utlåtande.
Tid 20 maj 2021 kl 9─12
Plats/hitta till

E-mötestjänsten Zoom.

För att delta i workshoppen behöver du

  • en dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) 
  • samt gärna ett headset med mikrofon
Språk Svenska
Workshopledare

Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare och områdeskoordinator för det humanvetenskapliga området för CeUL, erfarenhet av att bedöma pedagogisk skicklighet.

Ken Benson, professor i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning, var under 2018-2020 vicedekan vid humanistiska fakulteten, ordförande i Språkvetenskapliga lärarförslagsnämnden, viceordförande i beredning för lärarutbildningen, ledamot i humanistiska fakultetsnämnden, områdesnämnden, beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå samt ledamot från Områdesnämnden för humanvetenskap i CeULs styrelse.

Joakim Edsjö, professor i teoretisk fysik. Sedan 2016 ordförande i Grundutbildningsberedningen på Naturvetenskapliga området. Ledamot i Områdesnämnden för Naturvetenskap och CeULs styrelse. Har genomfört pedagogiska granskningar både på SU och vid andra lärosäten. Ledamot i Befordringsnämnden på Naturvetenskapliga området

Har du frågor? Kontakta Lotta, Ken eller Joakim

Förberedelser/litteratur

Ta del av artikeln nedan inför workshoppen

Bolander Laksov, Klara (2018). Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Högre utbildning, 8 (2), 55–68

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen riktar sig till personal inom både det Humanvetenskapliga och Naturvetenskapliga området vid Stockholms universitet. Deltagande är kostnadsfritt. 

Antalet platser är begränsat. Vi eftersträvar en spridning av deltagarna på workshopen gällande fakultet och nämnd. Ansökningsperioden är 15 februari till 14 mars. Besked om plats lämnas under vecka 11. Ansökningar inkomna efter den 14 mars fördelas i mån av plats eller vid återbud.

Om konkurrens om platserna uppkommer gör vi ett urval av de sökande. Huvudprincipen för antagning är tidpunkt för anmälan. Vi strävar efter en fördelning av deltagarna på kursen gällande fakultet och nämnd, samt lägger vikt på din motivering för varför du vill delta i workshopen.

 

Ansökan till online workshoppen Pedagogisk skicklighet - hur den beskrivs, styrks och bedöms