Forskare vid institutionen
Mats Forsgren, Françoise Sullet-Nylander, Malin Roitman

Forskningsprogrammet Le français parlé des médias

Programmet startades i början av 2000-talet av forskare i franska vid universiteten i Stockholm och Uppsala och under några år i början med stöd av Vetenskapsrådet. Detta språkbruks- och variationsinriktade program intresserar sig för den talade franskan i olika media, främst tv och radio: nyhetsprogram, intervjuer, debatt- och kulturprogram, sportsändningar, underhållning, men även teater och film. Med utgångspunkt i begreppet genres discursifs, dvs olika språkbrukspraktiker eller ”kommunikativa händelser”, undersöks dels olika diskursiva och interaktionella aktiviteter– berätta, beskriva, argumentera, fråga/intervjua, mm – dels ett antal språkligt-strukturella variabler som yttrandekonstruktion – dislokationer, satsklyvning, appositioner/predikativa attribut – , ordföljd, användning av tempus och konnektorer; negationen, fonetiska variabler som bindning och uttal av ”e-instable”, mm (jfr studier gjorda av franska specialister som Claire Blanche-Benveniste och Françoise Gadet).

Som data för gruppens undersökningar används korpusen le corpus FPM bestående av drygt 50 timmar inspelat och till dels bastranskriberat tv-material: nyhetsprogram, debatter, kultur- och underhållningsprogram (talk shows). En annan delkorpus som undersöks inom franska medier består av de fem TV-sända debatterna mellan de två huvudkandidaterna i det franska presidentvalet (1974/1981/1988/1995/2007). Materialet analyseras ur ett diskursanalystiskt perspektiv där genrebegreppet är centralt, eftersom det metodiskt tillåter en koppling mellan olika aktivitetstyper och de språkliga uttrycksmedlen. Debattens frågor och motargument analyseras i ljuset av såväl språkteorier som delar i ett större kommunikativt sammanhang. Jämförande analyser görs mellan de olika debatterna (se under Lista över några publikationer)

Inom programmet har startats en serie internationella kollokvier med ett stort antal deltagande forskare från många länder, med början i Stockholm 2005 (Stockholms universitet): ”Le francais parlé des médias” (med stöd av en Wallenbergstiftelse), och med fortsättning i Québec 2007 (Université Laval): ”Les mises en scène du discours médiatique” och Lausanne 2009 (Université de Lausanne): ”Les médias et le politique” (se beskrivning på denna webbplats). Ett fjärde möte FPM väntas äga rum under året 2012.

Bland hittills gjorda studier av Stockholm-Uppsalagruppen märks undersökningar av diskurs, språkanvändning och registervariation i tv-sända talk shows (Forsgren/Sullet-Nylander 2009), franska presidentvalsdebatter (Sullet-Nylander/Roitman 2010a och b, EU-parlamentsdebatter (Norén 2010), en rad studier om interaktionen vid direkta tv-sändningar (Broth 2003, 2003, 2004, 2008a och b); polyfoni och argumentation i mediaspråk (Norén 2002, 2003); undersökningar av kausala och andra konnektorer i det talade mediaspråket i jämförelse med andra diskurstyper (skönlitteratur, tidningsspråk, spontan konversation; Forsgren 2008, Engel/Forsgren/Sullet-Nylander 2010, Engel/Forsgren/Sullet-Nylander under arbete).

Lista över några publikationer inom det språkvetenskapliga studiet av franska medier vid Stockholms universitet

- Broth, M., Forsgren, M., Norén, C. & Sullet-Nylander, F. (eds) (2007) Le Français parlé des médias. Actes du colloque tenu à Stockholm, juin 2005. Acta universitatis stockholmiensis.

- Forsgren, M., (2008), « Interaction et connexions en quand même: le cas du talk show », in Birkelund, M., Mosegaard Hansen, M-B. & Norén, C. (éds), L'énonciation dans tous ses états: Mélanges offerts à Henning Nölke à l'occasion de ses soixante ans. Berne : Peter Lang, p. 377-389.

- Forsgren, M. & Sullet-Nylander, F. (2009) « Genre médiatique, activités linguistiques et degré d’interactivité : le cas du talk show ». Communication, vol. 27, No2, Québec: Éditions Nota Bene, ss. 76–101. Boken i pdf-format

- Engel, H., Forsgren, M. & Sullet-Nylander, F. (2010) « De l’emploi des connecteurs en effet, effectivement, en fait, de fait dans différentes situations de discours : observations structurales, discursives et interactionnelles ». Acta XVIIe Congrès des Romanistes Scandinaves. Tampere universitet, Finland. 12-15 augusti 2008. Boken i pdf-format

- Sullet-Nylander, F. & Roitman, M. (2010a) « Voix de campagne présidentielle : quelques observations sur la question et la réfutation dans le débat télévisé Royal-Sarkozy » in Michaël Abecassis et Gudrun Ledegen (éds) Les voix des Français à travers l’histoire, l’école et la presse, Oxford : Peter Lang, ss. 303–317.

- Sullet-Nylander, F. & Roitman, M. (2010b) « De la confrontation politico-journalistique dans les grands duels politiques télévisés : questions et préconstruits », Actes du IIIème colloque Le Français parlé des médias : Les médias et le politique tenu à l’Université de Lausanne du 1 au 4 septembre 2009. Presentationen i pdf-format, webbsida för konferensen.

- Sullet-Nylander & Roitman, M. (2011) « Discours rapportés et débats télévisés. Étude comparative : Chirac/Jospin (1995) vs Sarkozy/Royal (2007) » in Lopez Munoz, J.-M., Marnette, S., Rosier, L. & Stolz, C. (dir), Citations II. Citer pour quoi faire? Pragmatique de la citation, Louvain-la-Neuve: Academia Bruylant.
Information (pdf)