Om PISA

Vart tredje år genomförs en stor internationell kunskapsundersökning, PISA (Programme for International Student Assessment), initierad av OECD. PISA syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att 15-åriga elever, som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden.

Genom olika prov undersöks elevernas förmågor inom tre kunskapsområden: naturvetenskap, läsförståelse och matematik. I december 2016 presenterades resultaten för den senaste PISA-studien (PISA 2015) och i detta öppna seminarium diskuterar de ämnesansvariga forskarna de svenska resultaten. Deltagande forskare är universitetslektor Magnus Oskarsson från Mittuniversitetet samt docent Ulf Fredriksson, professor Astrid Pettersson och Samuel Sollerman provutvecklare och doktorand, alla tre från Stockholms universitet.

Sammanfattning av diskussionen vid seminariet

Efter en kraftig nedgång av de svenska resultaten i PISA 2012 visade PISA 2015 högre kunskapsnivåer i framför allt matematik och läsförståelse. I matematik har de svenska 15-åringar den största resultatskillnaden av samtliga deltagande OECD-länder. Jämfört med studien 2012 har resultaten i matematik ökat för alla nivåer, från låg- till högpresterande elever.

I naturvetenskap är det framför allt andelen högpresterande som ökat och i läsförståelse andelen lågpresterande som minskat.

I seminariet diskuteras resultaten i de olika kunskapsområdena men även bland annat den minskade likvärdigheten i svensk skola, skillnad i resultat mellan pojkar och flickor samt elevernas angivna intresse och motivation. I seminariet kommenterar även Skolverket de svenska resultaten genom Eva Lundgren, ansvarig för PISA-studien på Skolverket.