Forskning

Forskning

Skrivmaskin

SoRAD:s forskning bedrivs över ett brett samhällsvetenskapligt fält med tyngdpunkten förlagd till ett antal forskningsområden:
 
Konsumtion, skador och normer
Inom detta forskningsområde studeras alkohol-, drog-, tobaks- och spelvanor i den svenska befolkningen med fokus på förändringar över tid och olika konsekvenser av bruk och missbruk. Forskningen berör exempelvis sambandet mellan alkoholkonsumtion och problem, totalkonsumtionsmodellens giltighet samt metodologiska studier av hur man kan mäta konsumtion och skador. En central målsättning är att integrera mer epidemiologiska studier med forskning som belyser normer och attityder kring alkohol och droger samt deras betydelse i olika människors liv.
 
Politik och samhälle på bruks- och missbruksområdet
Inom detta forskningsområde studeras och analyseras alkohol- och narkotikapolitikens grunder och samhälliga reaktioner på tobaksbruk och spelproblematik, deras konkreta utformning och genomförande samt vilka effekter och konsekvenser som kan kopplas till dem. Forskningen omfattar både diskursiva och empiriska studier av specifika politiska insatser. Flera studier ingår också i internationella forskningsprojekt eller har ett internationellt komparativt perspektiv.
 
Missbruk och beroende – samhällsreaktioner, behandling, återhämtningsprocesser
Inom detta forskningsområde bedrivs: a) analyser av samhälleliga definitioner av och reaktioner på olika slag av missbruk och beroende och hur dessa förändrats över tid; b) socialekologiska studier av hjälpsystemet och dess olika delar, organisatoriska förändringar inom missbruks- och beroendevården, samt; c) studier av återhämtningsprocesser från missbruk och beroende samt individuella och kontextuella förutsättningar för dessa.

Kontakt

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
SoRAD
Stockholms universitet
SE - 106 91 Stockholm

Telefon: +46(0)8 16 20 00
Fax: +46(0)8 674 76 86

Användbara e-postadresser:

Föreståndare
Stf. föreståndare