Om undersökningen

Mot bakgrund av denna förändring i ungdomars drickande vill vi ta reda på möjliga anledningar till att denna förändring skett. Vi är intresserade av ungdomars relation till, och erfarenheter av alkohol och drickande. Svaren kommer att hjälpa oss att bättre förstå de förändringar som vi nu ser.

 

Så här går det till

Vi söker dig som är 15-16 år eller 18-19 år som kan tänka dig att ställa upp för en intervju. Intervjun genomförs på överenskommen tid och plats och beräknas ta 30-60 minuter. Som tack för din medverkan får du två biobiljetter. Om du är intresserad av att delta kan du kontakta forskaren Filip Roumeliotis vid Stockholms universitet.

 

Dina svar är skyddade

Du är anonym och det kommer inte framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och de uppgifter du lämnar till vår intervjuare är skyddade av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, 24 kap 8 §). I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur information om dig får behandlas. Stockholms universitet är ansvarigt för de uppgifter om dig som samlas in i den här intervjun. Projektet har godkänts av Etikprövningsnämnden (Dnr 2016/2404-31/5).

Du är välkommen att höra av dig om du är intresserad av att delta eller om du har några frågor.